استرسهاي ديجيتالي و ...: كاركردن با رايانه گاهي اوقات ميتواند استرسزا باشد؛ هر چقدر شما با علل استرسهاي ديجيتالي، بيشتر آشنا باشيد، بهتر خواهيد توانست خود را با آن سازگار كنيد .
آنچه ميخوانيد، ترجمهِ مقالهاي از دكتر مورتون اورمان است، كه در آن به ده علت از علل رايج استرس رايانهاي اشارهشده است: در اين نوشتار، ده علت رايج استرسهاي ديجيتالي را آوردهايم. البته اين ده تا، كليهِ علل استرس رايانهاي نيستند؛ اما مهمترين آنها هستند كه اغلب مردم آنها را تجربه كردهاند .


1. مشكلات ناگهاني

از همهِ مشكلاتي كه براي كاربران استرسزا هستند ميتوان پيشگيري كرد، اما چگونه؟! هميشه ممكن است برق قطع شود، اما تجهيزات و نرمافزارهايي هم وجود دارند كه از پاكشدن اطلاعات روي رايانهِ شما جلوگيري ميكنند .
سرقت اطلاعات، آسيب ديدن رايانه به وسيله كودكان و... همه و همه اجتنابناپذيرند اما شما ميتوانيد با پشتيبان گرفتنهاي مرتب
(Back up) و حفظ اين فايلها در جايي به جزء هاردديسك با اين مشكلات مقابله كنيد .


2. استفاده از تجهيزات ارزان

بعضي اوقات ما با خريد تجهيزات كم كيفيت و ارزان قيمت، خود مشكلاتي به وجود ميآوريم. يك مودم يا كارت گرافيك ارزان ممكن است مقدار بيشتري در پول شما صرفهجويي كند، اما شما با تهيهِ آنها ريسك مشكلدارشدن رايانهِ خود، يا نقص پيداكردن آن را بالا ميبريد .
اگر شما سي پي يوي رايانهِ خود را ارتقاء ندهيد، مقداري پول صرفهجويي كردهايد ولي به طور قطع هنگام كار با نرمافزارهاي جديدي كه نياز به پردازندهِ سريعتري دارند، با ناتواني و سرخوردگي روبهرو خواهيد شد؛ چطور است به جاي اينكه از يك متخصص كمك بخواهيد خودتان سيستم را مونتاژ كنيد تا مقداري صرفهجويي كنيد و بعد هم با مشكلات آن دست و پنجه نرم كنيد .


3. ناكامي در كمكگرفتن

بسياري از كاربران مبتدي رايانه و ( همچنين برخي از حرفهايها) تمايلي به كمكگرفتن از ديگران ندارند و اين خود باعث به وجود آمدن يك استرس بيهوده ميشود (استرسي كه ميتوان از آن جلوگيري كرد). وقتي شما تازه شروع به يادگيري رايانه كردهايد، حتماً با يكي دو نفر از كاربران با تجربه ارتباط داريد يا از سيديهاي آموزشي استفاده ميكنيد. البته منابع آنلاين را فراموش نكنيد. علاوه بر اين برخي شركتها هم كمكهاي فني خود را به صورت تلفني ارائه ميدهند .

4. بازنگري فردي

وقتي تنها از دست رايانهِ خود عصباني ميشويد بهترين راه مقابله با استرس حاصل از آن، اين است كه يك بازنگري فردي داشته باشيد و به جاي مقصر دانستن تجهيزات يا شركتهاي توليدكنندهِ آن و يا حتي سرزنشكردن زندگي و شانس خود بهتر است فكر كنيد كه آيا به اندازهِ كافي آيندهنگر بودهايد و تجهيزات حفاظتي لازم را روي رايانهِ خود نصب كردهايد؟ شايد شما نتوانستهايد برنامهِ نرمافزاري جديدي را كه خريدهايد درست روي رايانهِ خود نصب كنيد؟ شايد دستورالعمل آن را درست نخواندهايد و يا اينكه از آموزشهاي آنلاين استفاده نكردهايد؟ بهتر است با هرگونه استرس رايانهاي كه روبهرو ميشويد علتهاي پنهاني را جستوجو كنيد كه در پشت پردهِ مشكلات قرار دارند .5. تلاش براي ميانبر زدن

علاوه بر ميانبرهاي مالي، بسياري از كاربران با ناديدهگرفتن مراحل مهم يك نرمافزار يا سختافزار، خود را دچار مشكل و دردسر ميكنند، بسياري از كاربران سعي دارند بدون خواندن دستورالعمل، از يك امكان رايانهاي استفاده بكنند، متأسفانه اين مشكلي است كه شيوهِ جديد (پلاگ اندپلي plug and play ( به وجود آورده است .
بعضي افراد سعي ميكنند از نرمافزارهاي قدرتمندي مثل پردازشگرهاي متني، صفحههاي گسترده ... و برنامههايي مثل آنها استفاده كنند ولي آنها زمان كافي را براي آموزش اين نرمافزارها نميگذارند و اين موضوع باعث ميشود در طولانيمدت، هزينه و زمان بيشتري را هدر دهند. اگرچه اين برنامهها معمولاً به آساني قابل يادگيري هستند ولي نياز به آموزش كافي و مناسب دارند .


6. انتظارات غيرواقعگرايانه

بسياري از استرسهايي كه در زندگي براي ما به وجود ميآيد نتيجهِ انتظارات غيرواقعي ماست. دقت كنيد اكثر سرخوردگيهاي ناشي از كار با رايانه نتيجهِ اين است كه ما انتظار داريم، هميشه با رايانه درست كار بكنيم . گرچه اين هدف بسيار ستودني است اما به شدت خيالپردازانه است. ناپديدشدن فايلي كه ما روي آن كار ميكنيم، شلوغبودن خطوط اينترنتي و... همه و همه از امور اجتنابناپذيراند. شيوهِ نصب برنامهِ پلاگ اندپلي موجبشده كه ما فكر كنيم با كليككردن روي دگمهnext ميتوان برنامهاي را نصب كرد، در حالي كه بسياري از نرمافزارها علاوه بر اين نيازمند نصب فايلcrack هم هستند و بدون خواندن دستورالعمل قادر به نصب آنها نيستيم .
ديگر عرصهاي، كه در آن نقش انتظار در رايانه زياد به چشم ميخورد، چگونگي پاسخدادن ما به رفتار ديگران است .
در دنياي رايانه فرصتهاي بيشماري پيش ميآيد كه باعث ميشود شما عصباني شويد، مثل اين موضوع كه بسياري از افراد به نامههاي الكترونيكي شما پاسخ نميدهند و همواره شما را منتظر ميگذارند، يا دائماً از كساني كه تمايل نداريد نامههاي ناخواسته (اسپم) دريافت ميكنيد و يا اينكه بسياري از فروشندگان، تعميركنندگان، منشيها و بسياري ديگر به وعدههاي خود عمل نميكنند و همهِ اينها از عوامل استرسزاي كار با رايانه است .
ولي اگر كمي دقيق شويد، متوجه ميشويد كه اين منبع شايع استرس، فقط به دنياي رايانه محدود نميشود بلكه اين انتظارات غيرواقعگرايانه در همه جاي زندگي ما وجود دارد .


7. بيجهت عصبانيشدن از خود

يكي ديگر از كارهايي كه ما هميشه انجام ميدهيم، سرزنش خود هنگام يك عمل اشتباه يا عمل احمقانه است .
اشتباهات در جهان رايانه بسيار شايع هستند. وارد كردن يك حرف، عدد يا نماد اشتباه، كل عمليات ما را دچار مشكل خواهد كرد. حذف اشتباهي يك فايل يا اشتباهكردن هنگام نصب يا اجراي يك نرمافزار و سختافزار پيچيده، موضوعي است كه معمولاً براي همهِ ما پيش ميآيد و شما نبايد خود را به خاطر آن سرزنش كنيد .


8. ناسازگاري با ديگران

بسياري از استرسهاي ما در محيط اينترنت، نتيجهِ مشكلات شخصي ما با ديگران است. به نظر ميرسد كه در دنياي رايانه، ما به تنهايي و دور از ديگران مشغول كار هستيم ولي اين توهمي بيش نيست. ما هم در خانه و هم در محل كار با مشكلات و مناقشات خاص دنياي رايانهاي مواجه هستيم .
اين مشكلات از كشمكش بر سر مقدار زمان استفاده از رايانه تا استفاده از منابع مشترك آن مثل پرينتر، جستوجوگرهاي شبكه و ... مختلف هستند .
ما هم در خانه و هم در محل كار با فروشندگان، خريداران،... و بسياري از افراد به صورت شخصي يا آن لاين در تعامل هستيم. برخي از اين تعاملات استرسزا هستند. از آنجا كه رايانهها تعاملات اجتماعي ما را توسعه ميدهند، ميتوانند يكي از عوامل تشديد استرس در زندگي ما هم باشند .


9. ناكامي در انجام وظايف

اين هم يكي ديگر از عوامل استرسزاي كار با رايانه است و تا حدودي شبيه به علت پنجم (ميانبر زدن) و نتيجهِ تلاش ما براي صرفهجويي در وقت است. كار كردن بيش از حد با رايانه باعث ميشود كه فرد وظايف مهمتر خود را فراموش كند .
مثلاً غذا را بسوزاند يا لباسهايش نشسته باقي بماند و... و آخر سر هم با اعصابي خرد، روز خود را به پايان برساند .


10. به خطر انداختن صداقت خود و ديگران

از آنجا كه هيچ كس شاهد كار كاربران با رايانه نيست، آنها احساس امنيت ميكنند و هر كاري كه ميخواهند انجام ميدهند؛ از شكستن قفل نرمافزارها گرفته تا هك كردن سايتها و... ؛ در واقع تخلفات كوچك آنها كم كم بزرگشده، تبديل به علل مخفي و ناگواريهاي اتفاقي ميشود .
ما بايد سعي كنيم خودمان و ديگران را از انجام اين رفتارهاي خلاف باز داريم، درست است كه كسي مراقب ما نيست ولي خودمان كه آگاهيم و اين براي دوري از خلاف، كافي است .