شيوه آبياري كه اساس آن بر درجه حرارت گياهان است از سوي پژوهشگران كشاورزي ابداع شد.

روش آبياري كه به طور خودكار بر مبناي دماي درختان تنظيم شده است از سوي محققان كشاورزي ابداع شد، اين روش بر مبناي اين اصل كه مهمترين رشد گياهان در محدوده دمايي معين بسته به گونه گياه بوده، تنظيم شده است.

بنابراين گزارش، در اين روش يك دماسنج بيسيم وابسته به اشعه مادون قرمز در بازوهاي مركزي محور آبياري نصب شده است، همچنين حسگرهايي نصب شده كه تعيين ميكند بالا و پايين رفتن آب در زمينها بيشتر از خشكسالي باعث بيماري ميشود يا خير.

يادآور ميشود، دانشمندان درصدد توليد انبوه اين محصول هستند