دانشمندان چند دانشگاه آمريكا به دنبال ارايه نسل جديدي از عضله و اندام انسان هستند.
اين طرح با حمايت پنتاگون و با صرف 250 ميليون دلار و با بهرهگيري از دانش سلولهاي بنيادين اجرايي ميشود.

در اجراي اين طرح علمي، دانشگاههاي پيتزبورگ، راتگرز و كلينيك كليولند مشاركت دارند.

تحقيقاتي كه براي انجام اين پروژه صورت ميگيرد شامل استفاده از موادي موسوم به biodegradable است كه از آن ميتوان اندام مختلف انسان را ساخت و شكلدهي كرد.