شركت هاي ذخيره كننده انرژي خورشيدي راه جديدي براي ذخيره بهتر اين نوع انرژي در نيروگاه هاي خود يافتند.

روش جديد استفاده از نمك بجاي نفت براي ذخيره سازي انرژي در برج هاي نيروگاهي استفاده مي شود.

در اين برج ها نور خورشيد از طريق آينه به يك مخزن ذخيره انرژي كه دور آن نمك ريخته شده تابانده مي شود.

با فوكوس نورخورشيد به نمك ها، اين نمك ها ذوب مي شوند و به داخل مخزن ها ايزوله و عايق بندي شده پمپاژ مي شود.

یادآور می شود، به گفته محققان، نمك در مقايسه با نفت خاصيت ذخيره سازي انرژي بهتري دارد زيرا مي توان آن را بسيار گرم كرد.