پژوهشگر دانشگاه «كلمسون» كاليفرنياي جنوبي، موفق به توليد سوخت زيستي از هلوهاي پوسيده شد.
به گزارش ايسنا ، «كاي دراپچو»، يكي از محققان اين دانشگاه با بررسي يك باكتري مولد هيدروژن به نام Thermotoga neapolitana دريافت، اين باكتري عامل اصلي مزه هلو، به ويژه هلوي پوسيده است.

اين محقق كه مهندس بيوسيستمهاست ، گفت: در نتيجه همكاري با انجمن هلو كاروليناي جنوبي كه سرمايهگذاري در اين پروژه را بر عهده دارد ، دريافتيم با استفاده از اين باكتري ميتوان هلوهاي مانده و پلاسيده را به سوخت زيستي تبديل كرد.

اين باكتري در شرايطي كه اغلب گونههاي زنده از بين ميروند، نظير دماهاي نزديك كوههاي آتشفشاني، رشد ميكند.

دانشمندان در آزمايشگاهي پي بردند كه اين باكتري بسيار فعال بوده و اين ميكروب محصولات جانبي گازي شكلي توليد ميكند كه حدود 80 درصد آن را گاز هيدروژن تشكيل ميدهد.

سالانه بيش از 90 هزار تن هلو در ايالت كاروليناي جنوبي برداشت ميشود و اين ايالت پس از كاليفرنيا، دومين ايالت بزرگ توليد كننده هلوي آمريكا به شمار ميرود و طبق آمار، انجمن هلوي كاروليناي جنوبي، سالانه در حدود 9 هزار تن هلو در اين ايالت دور ريخته ميشود.

ضايعات هلو سرشار از مواد آلي و شكر است كه با استفاده از اين باكتري ميتواند به گاز هيدروژن تبديل شود.
اين تحقيقات كمك ميكند فراوانترين گاز موجود در زمين را به سوخت تبديل كنيم.

گازهيدروژن از پتانسيل لازم براي جايگزيني نفت برخوردار است و در ضمن، آلايندگي كربني خودروها را نيز به صفر ميرساند.