دولت برلين به منظور حفظ تاريخ ديوار برلين يك دستگاه قابل حمل چند رسانهيي را در اختيار گردشگران بازديدكننده قرار ميدهد تا شكل قبلي مكانهاي در حال گردش از آنها را مشاهده كنند.
توريستها با استفاده از دستگاه Mauer Guide (راهنماي ديوار) از ماه آينده در پايتخت آلمان قادر خواهند بود تمامي اطلاعات مربوط به ديوار برلين را به هنگام گردش از محل سابق آن مشاهده كنند.


اين ديوار كه در سال 1961 توسط حكومت كمونيستي آلمان شرقي براي جلوگيري از مهاجرت شهروندان كشيده شد با پايان گرفتن جنگ سرد از ميان برداشته شد.


بر اساس اين گزارش، گردشگران با كرايهي اين دستگاه دستي و با استفاده از فنآوري GPS بهكار رفته در آن ميتوانند تصاوير، قطعات ويديويي و صوتي در مورد تاريخ ديوار برلين را در پنج محل مهم و محل سابق اين ديوار مشاهده كنند.


بنا بر اعلام شركت سازندهي اين دستگاه، توضيحات ارايه شده در اين دستگاه به دو زبان انگليسي و آلماني است تا گردشگران از مشكلات به وجود آمده در هنگام گردشهاي توريستي اجتناب كرده و مسير خود را بيابند.