مشاور علمي سازمان يونسكو در خاورميانه و آسيا گفت: گاهشمار ايراني طبيعيترين، علميترين و مناسبترين تقويم در تمام دنياست.


حجتالحق حسيني، روز پنجشنبه در همايش بزرگداشت محوطهها و بناهاي تاريخي در مكان تاريخي آبانبار استان قزوين افزود: تقويم هر ملتي شاخص بالندگي و اقتدار آن ملت است و گاهشمار ايراني در ميان ساير تقويمهاي دنيا از ويژگيهاي خاصي برخوردار است.

وي تصريح كرد: لحظه تحويل سال در گاهشمار ايراني از اهميت بسيار برخوردار است كه محققان و دانشمندان زيادي پيرامون آن به تحقيق و پژوهش پرداختهاند.

وي با بيان اينكه"بعد از مشروطه تقويم ايراني جديتر گرفته شد"، اظهار داشت:در اين زمان شخصي به نام "ملاعبدالغفار نجمالدوله" خدمات بسياري در زمينه تصحيح نواقص موجود در تقويم ايراني انجام داد.

حسيني افزود: اين اقدامات شامل حذف واژههاي عربي و علميتر كردن تقويم ايراني بوده است.

مشاور علمي يونسكو خاطرنشان ساخت: تحويل سال شمسي در ايران همزمان با آغاز فصل بهار و داراي عظمت و شكوه خاصي است كه هيچكدام از تقويمهاي ديگر اين ويژگي را ندارد.

وي تاكيد كرد: مطالعه درباره گاهشمار، فرهنگ و آثار باستاني ايراني از اهميت بسياري برخوردار است زيرا اگر ما ادعا داريم به ايران عشق ميورزيم بايد براي سرافرازيش تلاش كنيم.

حسيني ادامه داد: اين مهم تنها با ارتقاي سطح دانش و اطلاعات جوانانمان درباره قدمت، تمدن، فرهنگ غني و تاريخ كشور ايران محقق خواهد شد.

وي گفت: گذشته چراغ راه آينده است و تا زماني كه يك ملت از گذشته و سابقه فرهنگي خود اگاه نباشد، رسيدن به پيشرفت و موفقيت در آينده امكانپذير نخواهد شد.