هشت بازي براي بهکار انداختن مغز


آنهايي که از اجراي بازيهاي ويدئويي رسيدن به اهدافي مانند تفکر عميق، آرامش و البته تفريح را دنبال ميکنند و بهطور خلاصه دوست دارند حسابي کلهشان را بهکار بيندازند، بدون شک علاقه فراواني به بازيهاي استراتژي دارند.

اما در ميان بازيهاي مختلف استراتژي، ژانر خاصي از آنها که به REAL-TIME STRATEGY يا RTS شهرت يافته طي يکي دو سال اخير از محبوبيت فوقالعادهاي برخوردار شده و علت اين مسئله اهميت عنصر زمان در اين نوع بازيهاست. اگرچه در اکثر بازيهاي استراتژي تنها کيفيت تفکر است که منتهي به اخذ بهترين نتيجه ميشود، اما ترکيب اين عنصر به محدوديت زمان موجود براي به پايان رساندن بازي هيجان را دوچندان خواهد کرد.

اگر شما از جمله کساني هستند که به بازيهاي استراتژي و بهخصوص ژانر RTS علاقه فراواني دارند بد نيست ادامه اين مطلب را بخوانيد تا با برخي از اين بازيها که در سراسر جهان براي خود اسم و رسمي به هم زدهاند، آشنا شويد.
1- مجموعه WARCRAFT

بدون شک مجموعه بازيهاي WARCRAFT يکي از محبوبترين بازيهاي استراتژي بهحساب ميآيد. در اين بازيها دو و نهايتا چهار نبرد براي تصرف دو قاره صورت ميگيرد. اما اين نبردها مانند نبردهاي تنبهتن برخي بازيهاي خشن و بيمحتوا نيست و در عوض شما براي پيروزي بر حريف بايد استراتژيهاي مناسب جنگي اتخاذ کنيد.

از ميان نسخههاي مختلف عرضه شده اين بازي دو نسخه از محبوبيت فراواني برخوردار است که اجراي هر يک از آنها خالي از لطف نيست. اين دو نسخه عبارتند از: WARCRAFT II: BEYOND THE DARK PORTAL و WARCRAFT III: FROZEN THRONE


STAR CRAFT-2

علاقهمندان به جنگ با مخلوقات عجيب و غريب فضايي و آنهايي که دوست دارند در حين مسافرت به فضا هيجان را حسابي تجربه کنند، بد نيست STAR CRAFT را حداقل يک بار هم که شده تجربه کنند. رقباي شما در اين بازي از زمين و آسمان به سمت شما هجوم ميآورند و بدون شک غلبه بر آنها بدون صرف مدت زمان زياد و تفکر طولاني ممکن نخواهد بود. داستان و اماکن اجراي اين بازي هرگز از ذهن دوستداران بازيهاي استراتژي پاک نخواهد شد. انجام آنلاين بازي STAR CRAFT يک تجربه بينظير است.


3 - مجموعه بازيهاي COMMAND & CONQUER

اين بازي نظامي استراتژي بلافاصله پس از عرضه به يکي از بازيهاي محبوب و پرفروش رايانههاي شخصي مبدل شد. سه نسخه متفاوت اين بازي که تاکنون عرضه شده، اگرچه در سه جهان متفاوت جريان پيدا ميکنند، اما روند اجراي بازي بهطور کلي يکسان است. اولين سري از اين بازي TIBERIAN نام داشت که نيروهاي سازمان ملل قهرمان اصلي آن بودند. در مجموعه ديگري از اين بازي به نام RED ALERT روسها و آمريکاييها در آينده درگير جنگ سرد جديدي ميشوند. آخرين سري از اين بازي هم GENERALS نام داشت که نسبت به نسخههاي قبلي تفاوت فراواني داشت.


4- RISE OF NATIONS

برخي معتقدند اين بازي برترين بازي تاريخي استراتژي است که تاکنون توليد و روانه بازار شده است. اين بازي محصول مشترک BIG HUGE STUDIOS و MICROSOFT بود و از تمامي پيچيدگيهاي يک بازي استراتژي برخوردار بود. مهمترين حسن اين بازي طراحي ساده و قابل فهم منوهاي آن بود که براي موفقيت يک بازي استراتژي کاملا ضروري است. واحدهاي مختلف نظامي و اقوام مختلف در اين بازي بهصورت کاملا مناسبي طراحي شدهاند و سناريوي آن هم قابل قبول است. اما قدرت بازي زماني آشکار ميشود که آن را بهصورت گروهي و چند نفره اجرا کنيد. خبر خوب براي مشتاقان اين بازي آنکه احتمالا نسخه جديدي از اين بازي ظرف چند ماه آينده عرضه خواهد شد. البته BIG HUGE و مايکروسافت هنوز اين مسئله را تاييد نکردهاند.


5 -TOTAL ANNIHILATION

اگر کارشناسان بازي RISE OF NATION را برترين بازي استراتژي تاريخي ميدانند، بازي TOTAL ANNIHILATION از ديد بسياري از صاحبنظران برترين بازي استراتژي کل تاريخ دانسته ميشود. آنان معتقدند اين بازي پس از عرضه انقلابي در اين ژانر بازي بهوجود آورد و امکانات و ويژگيهايي را به اين بازيها افزود که تا به حال نظيرش در هيچ بازي استراتژي ديده نشده بود. متاسفانه عليرغم آنکه مدتزمان زيادي از عرضه اين بازي ميگذرد، اما هنوز نسخه مدرن شده آن از سوي هيچ شرکتي عرضه نشده است. برخي کارشناسان معتقدند جانشين معنوي اين بازي که SUPREME COMMANDER نام دارد، پس از عرضه بسيار محبوبتر از TOTAL ANNIHILATION خواهد بود. اما بهنظر ميرسد براي قضاوت در اين مورد هنوز زود است.
6 - مجموعه AGE OF EMPIRES

AGE OF EMPIRES يکي از اولينهاي بازيهاي استراتژيک از نوع RTS بود که مبناي تاريخي داشت. اين مجموعه بازيها از ديد بسياري از کارشناسان زمينهساز ايجاد ژانر RTS شد. اولين سري از اين بازي در سال 1997 عرضه شد و از آن زمان تاکنون که نسخههاي متعددي از AGE OF EMPIRES عرضه شد، بازي مذکور همواره علاقهمندان خود را حفظ کرده است. بهنظر ميرسد اين بازي طي نزديک به يک دههاي که از عمرش ميگذرد، بهتدريج متکامل شده و به بلوغ رسيده، اما با توجه به عرضه بازيهاي استراتژي جديد و قدرتمند از رقباي خود عقب مانده است.

يکي از محاسن اين بازي آن است که دورههاي مختلف تاريخي اعم از عصر حجر، عصر فلز، دوران استعمار تا قرنهاي هفدهم و هجدهم را تحت پوشش قرار ميدهد و انتظار ميرود در نسخههاي آتي آن جنگهاي بزرگ معاصر و حتي جنگهاي خيالي در پوشش به سوژه طراحان آن مبدل شود. بهنظر ميرسد نام اين بازي تا ساليان دراز مترادف با کلمه RTS باشد.


7 - مجموعه TOTAL WAR

اين بازي توسط CREATIVE ASSEMBLY تهيه شده، شرکتي که آشنايي کافي با بازيهاي استراتژي جنگي دارد و در اين زمينه خبره است. اولين بازي اين مجموعه که بسيار مورد اقبال واقع شد، SHOGUN بود. پس از آن MEDIEVAL عرضه و در نهايت به ROME ختم شد. شرکت عرضهکننده اين بازيها بهجاي آنکه در امتداد تاريخ پيش رود و بازيهاي تازهتري که به زمان حال نزديکتر است عرضه کند، ترجيح داده که نسخههاي قبلي را ارتقا دهد. در نتيجه شاهد عرضه نسخه تازهتري از MEDIEVAL موسوم به MEDIEVAL II: TOTAL WAR هستيم.


8 - DAWN OF WAR

اين بازي هم از جمله بازيهاي استراتژي مشابه با STAR CRAFT و HOME WORLD بهحساب ميآيد که داستان آن در فضا ميگذرد. شايد مهمترين نکته قابل ذکر در مورد اين بازي فضاسازي جالب آن باشد که اين بازي را تا حدي از ديگر بازيهاي استراتژيک متمايز ميکند.