در رابطه با نگهداری ماهیان آکواریومی و تغذیه درست آنها ، یکی از مواردیکه باید از آن اطلاع داشت و بر اساس آن نسبت به تغذیه ماهیان اقدام کرد این مطلب است که ساختار بدنی و دهانی ماهی برا ی چه نوع غذا یا تغذیه ای سازگار شده و دیگر اینکه توانایی استفاده از چه نوع غذایی را بصورت طبیعی دارد. از اینرو شاید مطالب زیر در این جهت بتواند مفید مواقع شود.


انواع مختلفی از رفتارهای تغذیه ای در بین ماهیان دیده میشود .آنها را میتوان به سه دسته زیر تقسیم کرد :
1 – گوشتخواران ( carnivores ):
اغلب از بافتهای حیوانی تغذیه کرده و خوراکشان از موجودات ریز میکروسکوپی تا ماهیان و دوزیستان متغییر است.
2 – علفخواران ( herbivores ) : بیشتر از گیاهان و مواد آلی پوسیده در محیط خود تغذیه میکنند.
3 – همه چیز خواران ( omnivores ) : ار انواع مختلف منابع غذایی گیاهی و حیوانی تغذیه میکنند.
در طول زمان ، بر اساس غذاهای موجود در محیط زندگی و نیاز به تطابق یافتن حیوان با غذاهای موجود،تغییراتی در دهان ماهیها بوجود آمده است تا بتوانند حداکثر پایداری و تطابق را در محیط حاصل کنند .از اینرو میتوان ماهیان را بر اساس این تغییرات و و از جنبه عادات تغذیه ای نیز طبقه بندی کرد.
1 ماهیان شکارچی ( predatores ) :
از جانورانی استفاده میکنند که با چشم غیر مسلح ما دیده میشوند.دندانهای این گروه به خوبی رشد کرده و برای گرفتن و جویدن طعمه بکار میرود.برای شکار طعمه این ماهیان به اندامها و حواس مختلفی مجهز شده اند.بعضی به حس بینایی متکی بوده و بعضی از حس چشایی ،لامسه ، یا اندامهای حسی خط جانبی بدن استفاده میکنند.
2 – ماهیهای چرنده ( grazers) :
این ماهیها مانند گاو و گوسفند چرا میکنند.معمولا بطور مداوم از گیاهان یا موجودات حیوانی ته آب تغذیه میکنند.غذا را بخوبی خرد کرده و بلع میکنند.
3 – پاک کننده ها ( strainers) :
غذای خود را بر اساس اندازه انتخاب میکنند نه بر اساس نوع .انها با عبور آب از برانش هایشان مواد غذای را در تله انداخته و از آنها استفاده میکنند.
4 – ماهیهای مکنده ( suckers) :
غالبا از کف محل زندگی خود لجن و گل و لای را میمکند و مواد قابل هضم را بلعیده و بقیه را در آب رها میکنند.
5 – ماهیهای انگل ( parasites) : خود را به حیوانات آبزی دیگر چسبانده و از مایعات بدن آنها تغذیه میکنند.
با شناسایی نوع تغذیه و عادت غذاخوری ماهی خود میتوانیم بهترین نوع غذا را برای آن انتخاب کرده و با ارائه آن به ماهی ،ماهی نیز در راحت ترین و بهترین شرایط به تغذیه مفید و موثر دست خواهد یافت.

با کمال احترام :
دالتون رییس
منبع :
کتاب تغذیه دام و طیور و آبزیان – دکتر مسعود هاشمی