چرا به رغم پیشینه فرهنگ وتمدنمان عقب مانده ایم ورمز وراز این عقب ماندگی چیست؟ این همان جمله ای است که روز اول مهرماه وهنگام آغاز سال تحصیلی جدید،رئیس جمهور وقت آقای خاتمی با دانش آموزان در میان نهاد واز آنان خواست جواب بدهند.
ای عزیز ،یک بیمار تا نداند که بیمار است وبرای درمان آن اقدام نکند ،چگونه منتظر بهبودی ودرمان خواهد بود؟ قدم اول اعتراف به بیماری ومراجعه به پزشک وتشخیص ودرمان است.
یکی از دردهای مملکت ما این است که حتی تحصیل کرده هایمان خیلی با تاریخ میانه خوبی ندارند(حتی در دوره دبیرستان هم تاریخ ومعلم تاریخ را معمولاً جدّی نمی گیرند. جالب است بدانیم بسیاری از تحصیل کرده های ما هم نمی دانند که دو سه نسل قبل پدرشان که بوده است؟!)
ملتی که تاریخ گذشته اش را نمی خواند ونمی داند، همه چیز را خودش باید تجربه کند.آیا فرصت این کار را دارد؟ آیا عمرش به این تجربه ها کفاف می دهد؟
به محضر اساتید ودبیران محترم ومحترمه تاریخ جسارت نمی کنم .روی سخنم با عموم مردم است.
تاریخ بخوانیم. تنها در روبرویی با تاریخ است که ما می توانیم پشت سر خود را ببینیم.آینده ناپیداست،وآن سو که جهان دیگر باشد،از آن ناپیداتر. پس ما می مانیم وگذشته ،چندهزار سالی که در تاریخ ضبط شده است.
در قرآن کریم نیز علاوه بر ذکر شرح حال وسرگذشت پیشینیان،در آیاتی که شاید مجموعاً بیش از یک چهارم کلّ آیات را شامل می شود ،موارد بسیاری وجود دارد که انسانها را ترغیب به سیر وسیاحت وتفکر در گذشتگان نموده وتامل در حوادث زندگی آنان را مایه آگاهی ورشد فکری دانسته است. خداوند رحمان در قرآن کریم در رابطه با این نگرش وتفکر،تا آنجا به پیش رفته است که وقتی می خواهد قومی را نکوهش کند می فرماید:« آیا آنان در احوال وزندگی گذشتگان خود تامل نکرده ونمی اندیشند که قانونمندی جهان چگونه ایشان را دچار کیفر رفتارشان گردانید،درحالیکه بسیار نیرومند تر بوده اند؟

البته علل عقب ماندگی ما دلایل فراوانی دارد که درآینده تقدیم خواهم نمود،تا بلکه تک تک ما در جهت رفع آ ن علل برآییم .


توسط دکتر فهمیده