سفارش داریوش به ایرانیانخانم هايدماري كخ، باستانشناس آلماني، در كتاب خود داريوش هخامنشي را گزارشگر ماهري ميداند كه براي ايجاد امكان ارتباط ملي حتي به ايجاد خط ملي فرمان داد تا از باورها و اصول جهاندارياش سخن بگويد و سايهي ابهامي در آن باقي نگذارد. او در يكي از سنگنوشتههايي كه از آن روزگار مانده است، باورهاي خود را چنين بيان كرده است:

" به خواست اهورامزدا من چنينم كه راستي را دوست دارم و از دروغ روي گردانم. دوست ندارم كه ناتواني از حقكشي در رنج باشد. همچنين، دوست ندارم كه به حقوق توانا به سبب كارهاي ناتوان آسيب برسد. آن چه را كه درست است من آن را دوست دارم. من دوست بردهي دروغ نيستم. حتي هنگامي كه خشم مرا فرا ميگيرد، آن را فرو مينشانم. من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم."پروفسور كخ اين باورها را كه در سدهي ششم پيش از ميلاد به صورت بيانهاي نوشته شده است، چونان معجزه ميداند و با شواهد بسيار نشان ميدهد كه او به راستي بر اين باورها استوار بوده است.

داريوش در پايان بيانيهي خود به ايرانيان سفارش ميكند:

" تو اي بنده، نيك بدان كه هستي، تواناييهايت كدام و رفتارت چگونه است. نپندار كه زمزمههاي پنهاني و درگوشي بهترين سخن است. بيشتر به آني گوش فرا دار، كه بيپرده باشد. تو اي بنده، بهترين كار را از توانمندان ندان و بيشتر به چيزي بنگر كه از ناتوانان سر ميزند."منبع:

كخ، هايداماري. از زبان داريوش. پرويز رجبزاده. نشر كارنگ، چاپ يازدهم، 1385