اگر از هر كدام از اين رنگها متنفريد ميتواند نشانگر اين موضوع باشد كه:
قرمز:
بسيار دلواپس و نااميد هستيد. شايد هم از خستگي و ضعف جسمي رنج ميبريد. امكان دارد كه در روابط جنسي و حتي در موقعيت اجتماعي شكست خورده باشيد. اما مشكل واقعيتان اين است كه هميشه دنبال هدفهاي بزرگ و غيرعملي ميرويد و وقتي هم كه شكست ميخوريد در لاك خود فرو ميرويد. چه عيبي دارد كه دنبال يك زندگي معمولي باشيد؟ بايد اين دو موضوع را هميشه به خاطر داشته باشيد. اگر معيار موفقيت ثروت بود، پس ثروتمندان ميبايست خوشبختترين آدمها باشند كه معمولاً اين طور نيست.

نارنجي:
به خاطر عمر و سالهايي كه به بطالت تلف كردهايد بر خود خشم داريد ولي يادتان نرود كه فقط شمانيستيد كه مسؤوليت همه بدبختيهاي دنيا را بر دوش داريد اگر بتوانيد مشكلات خصوصي خود و خانوادهاتان را حل كنيد مطمئن باشيد كه خيلي زرنگيد.

آبي:
از زندگي و يكنواختي آن خسته شدهايد. احتياج به تنوع و هيجان داريد و به همين زودي هاست كه قيد و بندهاي زندگي را از هم خواهيد گسست. در دورهاي هستيد كه احساس ميكنيد دلتان ميخواهد همه چيز را تغيير بدهيد و دستي بر سر و صورت خود بكشيد و شايد هم فرم موها را عوض كنيد و لباستان را تغيير بدهيد.

زرد:
بسيار حساس و بدبين هستيد و از هر چيز بديع و مدرن بدتان ميآيد و برايتان قابل هضم نيست كه يك حكومت ميليونها دلار خرج رفتن به كره ماه را بكند در حالي كه كره زمين پر از انسانهاي مستحق كمك ميباشد. مردم هميشه شما را اخمو و عصباني مييابند.

قهوهاي:
ترستان از اين است كه نتوانيد مأموريت تان را به اتمام برسانيد. چه مأموريتي؟ آيا فكر ميكنيد اگر همه دانشهاي دنيا را هم در ذهن و مغز كوچك تان جاي بدهيد آخرش به كجا خواهيد رسيد؟ تا دير نشده كمي هم به تفريح برسيد. به عشق فكر كنيد كه حتي عذابش نيز شيرين است.

سبز:
اگر از اين رنگ متنفريد حتماً يك ايرادي داريد. اگر در هدف هايتان شكست خوردهايد چرا ديگران را شماتت ميكنيد؟ خودتان را تنهاترين موجود روي زمين حس ميكنيد و با اين شخصيتي كه داريد ديگران حق دارند تنهايتان بگذارند. سعي كنيد به جاي خودخوري به كتابخانه برويد و در اجتماعات شركت كنيد و خودتان را از برج عاجي كه ساختهايد بيرون بيندازيد تا ببينيد كه دنيا با تمام بديهايش چقدر با ارزش است.

خاكستري:
زندگي بر عليه شما بوده است از همه چيز محروم بودهايد و اين خشمگينتان ميكند. حسود نيستيد ولي از سرنوشت بدتان شكايت داريد آيا فقط شما هستيد كه به همه آرزوهايتان نرسيدهايد؟ يادتان نرود كه ممكن است شما يكي از خوشبختترين مردم روي زمين نباشيد ولي بدبختترين هم نيستيد.

سياه:
فكر ميكنيد در دنيا، بدي وجود ندارد. فكر ميكنيد بدبختي فقط افسانه است و به كره زمين ربطي ندارد. خودتان را كامل ميدانيد و سعي ميكنيد كه اشتباه نكنيد ولي اگر مرتكب اشتباه شديد هرگز اعتراف نخواهيد كرد.

سفید: اگر شما از سفيد متنفريد، يا اگر هاله مغناطيسي دور بدنتان فاقد اين رنگ است با عرض معذرت بايد بگوييم در اسرع وقت با روانپزشك يك تماس داشته باشيد.

راه زندگی