لايحه استفساريه تفسير مواد 9 و 12 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/1360

لايحه دو فوريتي وظايف و اختيارات وزير دادگستري در مواردي كه اختيارات و وظايف مالي و اداري و استخدام غيرقضايي شوراي عالي قضايي به وي تفويض مي گردد

طرح عدم لزوم اجراي ماده 145 آيين نامه داخلي مجلس شوراي

طرح الزام دولت به تقديم لايحه برنامه زمان بندي ممنوعيت تدريجي واردات و كشت توتون ، توليد و توزيع انواع سيگار

طرح انحلال شورايعالي پزشكي اعزام بيماران به خارج از كشور

لايحه تأسيس مدارس غيرانتفاعي

لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

مصوبات سال 1369

لايحه كار

لايحه متمم قانون بودجه سال 1369 كل كشور

طرح نحوه رسيدگي به مسايل قضايي مربوط به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

مصوبات سال 1370

لايحه نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غيرمترقبهاي مانند زلزله ، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند

طرح نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش نظارت

طرح انتخاب وكيل دادگستري توسط اصحاب دعوي

لايحه مجازات اسلامي

طرح تثبيت تعدادكانديداها در انتخابات

مصوبات سال 1371

طرح قانوني نحوه كاهش و حذف تدريجي استعمال دخانيات

طرح قانوني اصلاح مقررات مربوط به طلاق

مصوبات سال 1372

طرح غيرقابل تجديدنظر بودن احكام هيات هاي واگذاري زمين و ستاد مركزي آن

طرح قانوني اصلاح تبصره 1 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370

طرح اصلاح بند 2 ماده 2 قانون ماليتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371

مصوبات سال 1373

طرح اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن

لايحه تمديد مدت ممنوعيت مقرر درقانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368

مصوبات سال 1374

طرح اصلاح قانون انتخابات

مصوبات سال 1375

لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوبات سال 1376

طرح الحاق يك ماده به باب محاربه قانون مجازات اسلامي

لايحه الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك

طرح ممنوعيت استعمال دخانيات در مجامع عمومي

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالاها از طريق جاده و پروتكل اصلاحي آن

طرح تحويل خوردرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

طرح تخصيص مازاد درآمد سال 1375 كل كشور به شركت ملي گاز ايران و وزارت جهادسازندگي

لايحه اصلاح قانون راجع به بيمه افراد كادر ثابت ارتش و ژاندارمري در مقابل حوادث ناشيه كه به مناسبت انجام وظيفه رخ مي دهد

طرح اصلاح ماده 82 قانون تامين اجتماعي و الحاق سه تبصره به آن

مصوبات سال 1377

لايحه شمول ماده 66 قانون محاسبات كشور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقررات مالي آن

لايحه معادن

مصوبات سال 1378

لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

طرح لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف

لايحه موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي

مصوبات سال 1379

طرح آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

لايحه بودجه سال 1380 كل كشور

مصوبات سال 1380

لايحه اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371

طرح الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

لايحه بودجه سال 1381 كل كشور

مصوبات سال 1381

طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

لايحه موافقت نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلوني

لايحه موافقنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مردمي بنگلادش

لايحه موافقت نامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه

طرح اصلاح تبصره ماده 1041 قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1370

لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در زمينه هاي حقوقي، بازرگاني ، كيفري ، احوال شخصيه ، استرداد مجرمان و انتقال محكومان به زندان و تصفيه تركههاي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني

لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي و دولت جمهوري اكراين

طرح اختصاص درصدي از درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشي توسط صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران به فدراسيون هاي ورزشي

لايحه اساسنامه بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي ( اكو )

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل مورخ 13/3/1378 ( سوم ژوئن 1999 ) حاوي اصلاحات كنوانسيون حمل و نقل بين المللي راه آهن (COTIF) مورخ 19/2/1359 ( 9 مه 1980 )

لايحه معافيت دستگاههاي دولتي از پرداخت هزينه دادرسي