مظاهر غرور در مردان (طنز)

ژست

دستش را به طرف گلويش برده و كراوات خود را صاف ميكند

يقه اش را ميزان ميكند

گرد و غبار فرضي روش شانه هايش را ميتكاند

آستين، پيراهن و لباسهاي ديگر خود را مرتب و صاف ميكند

موهايش را مرتب ميكند

قلاب كردن شست در كمربند

اين عمل به معناي ابراز و بيان قدرت و صلابت مردانگي بوده و فرد سعي

در نشان دادن قدرت و توانگري خود ميكند.

حالت بدن ;

وضعيت بدن يك نشانه است، اگر او علاقمند باشد، به سمت شما قرار خواهد گرفت. اگر در حال نشستن پايش به سمت شما اشاره نمايد، اين يك علامت خوب خواهد بود.

خيره شدن ;

خيره شدن به شما حتي چند ثانيه بيشتر از حد لزوم، همراه گشاد كردن چشم ها به معناي نشان دادن چراغ سبز است.

نگاه معني دار ;

دست به كمر ايستادن

اين حالت ايستادن براي بزرگتر جلوه نمودن و ابراز آمادگي براي گرفتاري و درگيري است