طرح اجرایی برای ساخت نرمافزار ترجمهی فارسی به انگلیسی توسط یک ناشر الکترونیکی آغاز شده و حدود 70 درصد طرح انجام گرفته است و نخستین نگارش آن در نیمهی اول سال 87 عرضه خواهد شد.


عباس حسینی فرزین - عضو مجمع ناشران الکترونیکی -با بیان این مطلب اظهار کرد: عرضهی نگارش جدید نرمافزار تک کاربره مترجم انگلیسی به فارسی در 38 زمینهی تخصصی با راهاندازی سرویس ترجمه پیام کوتاه (پیامک) انگلیسی به فارسی در خطوط مخابراتی کشور با همکاری سامانه پیامرسانی مگفا انجام شده است از دیگر اقدامی است که از سوی این ناشر عضو مجمع انجام شده است.

وی افزود: از دیگر فعالیتهای انجام شده توسط ناشران الکترونیکی داخلی، راهاندازی نگارش سازمانی (شبکه) نرمافزار ترجمه متون انگلیسی به جملههای فارسی در بیش از ده مرکز پژوهشی و تحقیقاتی داخل کشور، پاسخگویی رایگان به بیش از یک میلیون تقاضای ترجمه بر خط در اینترنت به ایرانیان در سراسر [جهان از طریق پایگاه اینترنتی، همکاری با قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای شناسایی چندین مرکز توزیع غیرمجاز نرمافزار در اینترنت و دستگیری اخلالگران و شروع طرح اجرایی برای ساخت نرمافزار ترجمه فارسی به انگلیسی است.

او دربارهی دغدغهی اصلی نشر الکترونیکی کشور خاطر نشان کرد: دغدغهی اصلی نشر الکترونیکی اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزار مصوب سال 79 است.

او تاکید کرد: اطمینان داریم که میتوان با توجه به توانایی موجود جوانان داخل کشور و اجرای مناسب قانون و توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی با سایر کشورها، شاهد رشد سریع بخش نرمافزاری کشور باشیم.