براساس دستور العمل آژانس جهاني مبارزه بادوپينگ ، از سال 2005 تغييراتي در ليست و نحوه استفاده از داروها و مواد و حتي شرايط دوپينگ ايجاد شده است كه كشور مانيز بدليل عضويت در اين آژانس ملزم به رعايت آن مي باشد .

بر اساس اين دستورالعمل تنها در صورتي كه سلامت ورزشكار درخطر باشد و نياز به مصرف داروي خاص باشد ، حداقل سه هفته قبل از شركت در يك رقابت ورزشي مي بايست درخواست مصرف دارو به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ ارائه گردد، تا گواهي معافيت درماني قانوني صادر گردد.

بر اساس اين دستورالعمل ، تنها اين گواهي از جانب ستاد ملي مبارزه با دوپينگ قابل صدور است و گواهي پزشكان متخصص و يا پزشك تيم و يا حتي پزشك و فيزيوتراپ فدراسيون هر كشور نيز دراين مورد غير قابل قبول است.

كميته اجرائي و نظارت بر كنترل دوپينگ در هر زمان و در هر مكان چه در داخل و چه در خارج از مسابقات اجازه نمونه گيري بدون محدوديت از ورزشكار دارد.

بر اساس ليست ارائه شده توسط آژانس جهاني مبارزه بادوپينگ ، در سال 2005 تغييراتي در اين موارد داده شده است.