باستان شناسان سوئدي سكه هاي نقره عربي را كه دردوران وايكينگ ها ضرب شده است را در حفاري هاي فرودگاه ارلا ندا درشهراستكهلم كشف كردند.به گزارش سايت علمي بي بي سي دراين حفاري ها دست كم 470 سكه كشف شد.اين سكه ها متعلق به قرون هفتم تا نهم ميلا دي هستند.دراين قرون وايكينگها بخش اعظم تجارت دريايي را در جهان دردست داشتند.بيشترسكه هاي يافت شده در شهرهاي بغداد و دمشق ضرب شده بودند اما تعدادي هم به ايران و شمال آفريقا تعلق داشتند. سكه ها بطور اتفاقي درفرودگاه ارلا ندا پيدا شدند.براساس تحقيقات باستان شناسان سكه ها از سال 850 ميلا دي تا به امروز در اين محل باقي مانده بودند.مورخان مي گويند وايكينگها در دوران سلطه خود بردرياها تا شمال افريقا وكنستانتينوپل يا شهراستانبول فعلي درتركيه سفرمي كردند.