نتايج يك تحقيق نشان مي دهد : چهارده هزارسال پيش نشانه هايي از حضورانسان هاي متعلق به اقوام آسيايي درقاره آمريكا وجود داشته است . به گزارش خبرگزاري فرانسه از لس آنجلس / محققان دانماركي با بررسي فسيل هاكشف شده از غاري درشمال غربي آمريكا و انجام آزمايشات كربن و دي -ان -اي بروي آنها پي بردندكه قدمت اين فسيل ها به چهارده هزار و 340 سال پيش بازمي گردد. آزمايشات دي -ان -اي برروي اين فسيل ها نشان مي دهد دوگونه ژنتيكي كه به انسان هاي آسيايي تعلق داشته است درميان بوميان آمريكاي شمالي به چشم مي خورد.محققان معتقدنداين كشف نشان مي دهد بوميان قاره آمريكا بازماندگان انسانهايي هستندكه ازآسيا به آمريكا مهاجرت كرده اند.اين تحقيق همچنين نشان مي دهداين انسان ها يك هزارسال زودتر از زماني كه محققان تصور مي كردندبه آمريكا رسيده اند.اين درحالي است كه در موردزمان و مكان ورود مهاجران آسيايي به قاره آمريكا نظريه هاي ضد و نقيضي وجود دارد. دانشمندان مي گويند: به احتمال زياد در پايان آخرين عصر يخبندان انسان هاي ساكن سيبري ازتنگه برينگ " Bering "در دوره اي كه هنوز در آن آب جريان نداشته است عبوركرده و خود را به نواحي جنوبي قاره آمريكارسانده اند.