هرچند برخوردهاي قانوني و گاه فراقانوني تند يا ملايم با رسانهها و مطبوعات در دورههاي گوناگون تاريخ كشور وجود داشته، اما سال 86 را ميتوان سال خداحافظي با رسانههاي منتقد دولت دانست؛ سالي كه برخورد با رسانهها دستكم شيوهای متفاوت داشت و حتي برخي رسانههای مدافع دولت نيز آن را تجربه كردند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در سال 86 خبرگزاري «ايلنا» ابتدا «ف يلتر» و سپس توقيف كامل شد، روزنامههاي «همميهن» و «شرق» توقيف شدند، سايت خبري «بازتاب» ابتدا ف يلتر و سپس توقيف شد و سرانجام با فشارهاي وارده، مديران عامل دو خبرگزاري «ايسنا» و «فارس» نيز تغيير كردند.

در اين سال، مجموعا 27 نشريه، توقيف يا لغو امتياز شدند و با اين حساب در دولت احمدينژاد تاكنون 67 نشريه توقيف شدهاند.

بنا بر اين گزارش، سايت خبري «بازتاب» كه به گفته مسئولان آن، پربينندهترين سايت خبري فارسي به شمار ميرفت، پس از آنكه ديوان عدالت اداري، حكم ف ي لترينگ آن را ابطال نمود و در آخرين روز سال 85 رفع ف يلتر شد، يك هفته بعد، بار ديگر مشمول ف يلترينگ شد. از آنجا كه حكم قضائي عليه سايت «بازتاب» صادر نشده بود، اين سايت پس از ف يلترينگ نيز شش ماه به كار خود ادامه داد، اما بنا بر ادعاي مسئولان آن، اين رسانه فيلترشده هم تحمل نشد و با فشار دولت، دادستاني اقدام به پلمپ و توقيف اين سايت كرد.

ف يلترينگ و توقيف خبرگزاري «ايلنا» هم از پديدههاي نوظهور در سال 86 بود كه با شكايات متعدد، به ويژه از سوي دستگاههاي دولتي و حكم دستگاه قضائي و به رغم تغيير مدير اين خبرگزاری، رخ داد.

همچنين روزنامه «همميهن» كه با حكم دستگاه قضائي در اواخر سال 85، رفع توقيف شده بود، تنها پس از انتشار حدود 50 شماره، مشمول توقيف شد. حتي عوامل ميانهروتر روزنامه سابق «شرق» كه با رفع توقيف اين روزنامه، بار ديگر در آن مشغول به كار شده بودند، در مرداد 86 با توقيف مجدد روبهرو شدند. هرچند اين توقيف پس از انتشار مصاحبه با يك شاعر بدنام و با اين بهانه انجام شد، اما انتشار كامل ديدگاهها و افكار مبتذل فرد مذكور در يك خبرگزاري نزديك به دولت و مصون بودن از هر نوع برخورد، اين فرضيه را تقويت كرد كه علت اصلي برخورد با شرق، موارد ديگري بوده است.

در سال 86 البته دولت در اقدامي ابتكاری، در حاشيه نمايشگاه مطبوعات، از رسانههاي منتقد خود تقدير كرد و با اهداي جوايز به حسين شريعتمداری و كاظم انبارلويی، مدير «كيهان» و سردبير «رسالت»، اوج انتقادپذيری خود را مشخص نمود. جالب آنكه در همان روزها وليزاده، صاحب وبلاگ «ايستگاه» كه ضمن طرح ادعاهايي درباره س گ ه ا ی محافظ رئيسجمهور، از بازرسي نمايشگاه مطبوعات به وسيله آنها انتقاد كرده بود، روانه زندان شد و از همانجا يادداشتي در دفاع از اين سگها براي حفاظت از رئيسجمهور نوشت، او اندكي بعد آزاد شد.

پديده ديگر سال 86، تغيير مديران عامل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و خبرگزاري فارس بود. «ايسنا» پيش از اين هم يك بار با تغيير مديرعامل روبهرو شده بود اما گويا اين تغيير، نظر مقامات دولتي را تأمين نكرده بود و اندك مصاحبههايي كه داراي نقدهاي ملايمي به عملكرد دولت بود، در خبرگزاري كه با بودجه دولت روزگار ميگذراند، قابل قبول نبود. به اين ترتيب حسنزاده رفت تا شايد رحيميان، از مسئولان بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي، اين «نقيصه» را برطرف كند.

جالب آنكه اين تغيير مدير، شامل حال «خبرگزاري فارس» كه علاوه بر حضور در طيف اصولگرا، از حاميان سرسخت دولت به شمار ميرفت، نيز شد و فضايلي كه پنج سال زحمت كشيده بود تا اين خبرگزاري را به يك رسانه حرفهاي تبديل كند، ناگهان كنار گذاشته شد تا كار به حميدرضا مقدم سپرده شود و او نيز البته در اين چند ماه، تفاوت رويكرد خود را نشان داد تا خبرگزاري فارس را به رسانهای كاملا در خدمت دولت نهم تبديل كند.

در آخرين روزهاي سال 86، علاوه بر صدور حكم توقيف يا لغو امتياز 9 نشريه، چندين سايت اينترنتی نيز با حكم قضائي يا توسط كميته ساماندهي دولت، ف يلتر شدند.

سايت «نوسازي» البته با تهمت به نوه امام، بسياري را آزردهخاطر كرده بود، اما سايت «عدالتخانه» با شكايت حسين موسويان، متهم به جاسوسي هستهاي، ف يلتر شد و او كه مدام مورد حمله مقامات دولتي بود، كوشيد تمام اين مسائل را با شكايت از تعدادي جوان دانشجوی جنبش عدالتخواه، پاسخ گويد و البته جايگاه خود را هم نشان داد.

در عين حال، سايتهاي اصولگرای «شيعهنيوز» و «البرزنيوز» نيز ناگهان ف يلتر شدند و هنوز دليل مشخصی براي اين اقدام، اعلام نشده است.

اكنون پرسش اينجاست كه رسانهها در سال 87 چگونه روزگار خواهند گذراند، آيا در سال نوآوری و شكوفايی هم خودسانسوری انتقادات مانع نوآوری خواهد شد؟

tabnak