● رتبه: يك

▪ نام: آنگلا مركل

▪ سمت: صدراعظم

▪ كشور: آلمان
براي دومين سال متوالي آنگلامركل، اولين زني كه صدراعظم آلمان شد، رتبه نخست فهرست صد زن قدرتمند جهان را به خود اختصاص داده است.

او جهان را با رهبري درست خود در دو اجلاس متوالي تحت تاثير قرار داد. ابتدا او با توسل به اصول خود باعث شد رهبران گروه جي هشت در كنار ساير توافقها، بر سر كاهش قابل توجه انتشار كربن به توافق رسند. پس از آن مركل كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به توافق بر سر معاهدهاي كه جايگزين قانون اساسي اتحاديه اروپا شود رهنمون شد.

نخست وزير چين، خانم ووايي (رتبه دوم) همچنان دولتي را رهبري ميكند كه اقتصادش شاهد توليد ناخالص داخلي روزافزون است و ممكن است به زودي از توليد ناخالص داخلي آلمان پيشي گيرد و به سومين اقتصاد بزرگ جهان بدل شود. خانم وو به تازگي هنري پاولسون وزير خزانهداري آمريكا را كه درخواستهاي متعددي از كشورش داشت، از جمله ارزشگذاري مجدد بر يوآن، در آخرين مذاكره استراتژيك اقتصادياش با آمريكا ناكام گذاشت.

اما چين با چالشهاي عظيمي در بهبود زيرساختهاي اجتماعي، قانوني و اقتصادي در خود روبهروست. اين زيرساختارهاي ضعيف در كنار بازار سهام بيش از حد رونق گرفته، محصولات غيرايمن و بيكيفيت و آلودگي شديد محيط زيست از عمده مشكلات اين كشورند.

زنان در بخش كسبوكار پيشرفتهاي مشهودي داشتهاند. طي يكسال پس از آخرين رتبهبندي قدرتمندترين زنان جهان توسط فوربس، آنجلا برالي (رتبه شانزده) مديريت شركت بيمهاي به نام ول پوينت را بر عهده گرفته است كه هم اكنون از هر ده نفر آمريكايي يك نفر تحت پوشش بيمه اين شركت هستند. بزرگترين شركت انتقال پول جهان كه وسترن يونيون نام دارد از شركت فرست ديتا توسط رهبري كريستينا گلا (رتبه ۵۶) پيشي گرفت و مديركل شركت پپسي خانم اينديرانويي (رتبه۵) سمت ديگري، يعني مدير كلي اين شركت را نيز بر عهده گرفته است. به رغم آنكه بسياري از نوشتهها و مطالعات حاكي از آن بودند كه سقف شيشهاي مانع پيشرفت زنان در شركتها به سقف بتوني تبديل شده است، فوربس در يافتن زناني كه ۶۶ كسبوكار عمده جهان را رهبري ميكنند، با مشكلي روبهرو نشد. ۳۴نفر ديگر اين فهرست هم عمدتا در دولت مشغول به كار هستند.

اگر هم به راستي سقفي به عنوان مانع بر سر راه صعود زنان به رتبههاي بالاتر وجود ندارد، اما ميتوان همچنان مدعي شد كه آنان راه دشواري را براي رسيدن به قلههاي پيشرفت ميپيمايند. يك شركت واقع در نيويورك سيتي به نام كاتاليست كه پيشرفت زنان را در سمتهاي مديريتي شركتها مورد مطالعه قرار ميدهد، گزارش داده است كه در ايالاتمتحده طي چهار سال گذشته ميزان اشغال سمتهاي ارشد مديريتي در حد ثابتي باقي مانده است.

زنان ۶/۱۵درصد از ۱۰۱۴۵سمت اداري ۵۰۰شركت بزرگ آمريكا را به خود اختصاص دادهاند. اين سمتها شامل مدير امور مالي، مدير امور اطلاعات و سمتهاي بالاتر است.

سيستم رتبهبندي فوربس با فهرستي از نام زناني آغاز ميشود كه از سطوح خاصي عبور كردهاند. اغلب آنان گردانندگان شركتها، دولتها يا مراكز غيرانتفاعي هستند و يا به سطح رهبري آنها بسيار نزديكند. تعدادي از آنها قدرت خود را به روشهاي ديگر به اثبات رسانيدهاند (يك كارآفرين در امور سرگرميها، يك قاضي و يك نويسنده هم در فهرست مشاهده ميشوند) رتبه مربوط به قدرت اين زنان براساس تلفيقي از ميزان مطرح بودن آنها (كه براساس تعداد دفعاتي كه نشريات از آنها نقلقول ميكنند سنجيده ميشود) با تاثير اقتصاديشان به دست آمده است.

تاثير اقتصادي اين افراد منعكسكننده سه مورد است:

سوابق كاري (عنوان و سمت شغلي، طوري كه يك نخستوزير از يك سناتور قدرتمندتر محسوب ميشود)، اندازه فضاي اقتصادي كه يك رهبر تحتاختيار خود دارد و مضربي كه كمك ميكند شاخصهاي مالي قابلمقايسه شوند. با ده نفر از قدرتمندترين زنان جهان بيشتر آشنا شويد.

مركل به سرعت در حال رشد اقتدار خود هست. او بهتازگي در سفر سه روزه خود به چين از اين كشور خواسته است به قوانين تجارت بينالمللي احترام گذارد. اين سفر او ديدار سومين اقتصاد بزرگ جهان از چهارمين اقتصاد بزرگ جهان تلقي شد. مركل گفت در اين سفر مسائلي چون حقوق بشر، تجارت، حمايت از محيطزيست و تخلفات چين از مالكيت معنوي را مطرح كرده است. مركل طي اجلاس گروه جي هشت توانست توافقهايي را بر سر موضوع تغيير آب و هواي كره زمين و فقر ايجاد كند. او به عنوان رييس دورهاي اتحاديه اروپا در دوران رياست خود توانست راه را براي دستيابي به موافقتنامه جديدي به جاي قانوناساسي اين اتحاديه هموار سازد. مركل به تازگي در كشور خود توانست ۷۵درصد آراي مجلس را به دست آورد كه تا حدودي به خاطر ۵ سال كاهش بيكاري و رشد توليد ناخالص داخلي ۳درصدي بوده است.

● رتبه: دو

▪ نام: وو ايي

▪ سمت: نخستوزير

▪ كشور: چين

چين با بيشترين رشد اقتصادي سالانهاش طي بيش از يك دهه گذشته مسيري را ميپيمايد كه انتظار ميرود به زودي جايگاه سومين اقتصاد جهان را به جاي آلمان به خود اختصاص دهد. همه اين مسير همزمان موجب شده است كه خانم وو از قدرت بيشتري برخوردار شود و البته همزمان با مشكلات روزافزوني نيز روبهرو شود. در مذاكراتي كه به تازگي خانم وو به عنوان رهبر اقتصادي چين با وزير خزانهداري آمريكا، هنري پاولسون داشت، وي از افزايش نرخ يوآن يا هرگونه كاهش مازاد تجاري ۲۳۲ميليارد دلاري چين با آمريكا امتناع ورزيد. سالها است كه آمريكاييها مدعياند چين به طور مصنوعي ارزش يوآن را در حد پايين نگه داشته است تا صادراتش را ارزان بفروشد. برخي در كنگره آمريكا خواهان تعرفه ۵/۲۷درصدي بر واردات چيني شدهاند. اما وو خاطرنشان كرده است كه صادرات آمريكا به چين از سال ۲۰۰۱ تاكنون نزديك به دو برابر شده است.

● رتبه: سه

▪ نام: هوچينگ

▪ سمت: مديركل شركت تماسك هولدينگز

▪ كشور: سنگاپور

اگرچه او همسر نخستوزير سنگاپور و مديركل شركت سرمايهگذاري دولتي اين كشور است، چندان صحبتي از هوچينگ به ميان نميآيد يا چندان تصوير او به نمايش گذاشته نميشود. اما او به طور روزافزوني به نيرويي تبديل ميشود كه ناچار بايد از او سخن گفت چون قراردادها و معاملاتي كه او انجام ميدهد در سطح جهاني قابلتوجه است. او شركت تماسك را از يك شركت معطوف به داخل سنگاپور به عمدهترين سرمايهگذار در آسيا تبديل كرده است كه در شركتهاي هندي و چيني و عمدتا در زمينههاي مخابراتي و بانكداري سرمايهگذاري ميكند. به مدد رهبري او ارزش خالص پورتفوليوي اين شركت نسبت به ۸۰ميليارد دلار در سال گذشته ۲۷درصد رشد كرد و به ۱۰۸ ميليارد دلار در سال جاري رسيد. اين اولين بار است كه ارزش پورتفوليوي اين شركت از مرز ۱۰۰ميليارد دلار گذشته است.

● رتبه: چهار

▪ نام: كاندوليزا رايس

▪ سمت: وزير امور خارجه

▪ كشور: آمريكا

رايس در راس انتقادات جهاني از سياستهاي دولت بوش قرار دارد. اگرچه او به طور معمول به لحاظ رتبه در نظرسنجيها از رييس خود بالاتر است، اما بايد گفت اين كار چندان سختي نبوده است چون اين مقبوليت رييسجمهور آمريكا است كه تا حد درجه يخزدگي سقوط كرده است. به تازگي راي كنگره رقم كمتر از ۱۸درصد را به مقبوليت او اختصاص داده است. در اين باره ميتوان به تعدادي از دلايل اشاره كرد: جنگ عراق، از جمله برنامهريزي ضعيف براي دوران پس از جنگ، مشكلات او در راضي كردن كنگره در مورد قصور دولت بوش در زمينه حادثه تروريستي ۱۱سپتامبر، نتايج بد تلاشهاي اين كشور در اعمال دموكراسي در خاورميانه (بهخصوص در مورد فلسطين و لبنان). رايس كه به راسخ بودن در عقايد خود شهرت داشت به تازگي انعطافپذيري بيشتري از خود به نمايش گذاشته است. به نظر ميرسد او واقعگراتر شده است و با ايران و سوريه قصد مذاكره دارد.

● رتبه: پنج

▪ نام: اينديرانويي

▪ سمت: مديركل و مديرعامل شركت پپسي

▪ كشور: آمريكا

نويي قدرت خود را به تدريج در كشور پپسي افزايش داد. اين شركت يكي از بزرگترين شركتهاي جهان با درآمد سالانه ۳۵ميليارد دلار و ارزش بازاري ۱۰۵ميليارد دلار است. در فوريه گذشته نويي سمت مديرعامل شركت را نيز به خود اختصاص داد. اين غول بزرگ صنايع غذايي غذاهاي فوري، نوشيدنيهاي انرژيزا و آبميوه توليد ميكند. هر يك از ۱۷شعبه اين شركت يك ميليارد دلار از فروش سالانه خود درآمد دارند. نويي اين شركت را به وراي مرزهاي توليد نوشيدني سوق داد و اين كار را براي اولين بار در سال ۱۹۹۷ با افتتاح فروشگاههاي زنجيرهاي غذاهاي فوري و سپس در سال ۱۹۹۸ با خريد شركت تروپيكانا انجام داد. او توليد محصولات ويتاميندار و انرژيزا را هم به راه انداخت. او كه در جنوب هند دنيا آمده است براي دريافت مدرك ليسانسهاي شيمي، فيزيك و رياضي و فوقليسانس از دانشگاه ييل در سال ۱۹۷۸ به آمريكا آمد.

● رتبه: شش

▪ نام: سونيا گاندي

▪ سمت: رييس حزب كنگره ملي

▪ كشور: هندوستان

گاندي متولد ايتاليا است اما رهبر بزرگترين حزب سياسي هندوستان به نام حزب كنگره ملي است. او از دهه ۹۰ميلادي وارد دنياي سياست شد. قانونگذاران به تازگي انتخاب گاندي يعني پراتيبا پاتيل را براي رياستجمهوري برگزيدند و اين راي گامي در جهت از ميان برداشتن تبعيضهايي بود كه زنان و دختران هند به صورت روزمره با آنها دستوپنجه نرم ميكنند. اگر چه اتهاماتي به پاتيل نسبت داده شده است، اما پيروزي او به عنوان اولين زن رييسجمهوري هند نشانهاي است دال بر اينكه ممكن است نقش زنان در كشوري كه هميشه تحت سلطه مردان بوده است پررنگتر شود. گاندي ميگويد: «اين لحظهاي استثنايي براي زنان كشور است و نشان ميدهد كه هندوستان به زنان روي آورده است.» گاندي بهطور مداوم نگران آن است كه رشد اقتصادي سريع هندوستان فقرا را پشت سر ميگذارد و كشورش كمك چنداني به كشاورزان نميكند.

● رتبه: هفت

▪ نام: سينتيا كارول

▪ سمت: مديركل شركت انگلوامريكن

▪ كشور: انگلستان

اگرچه كارول در سطح جهاني چندان شناخته شده نيست، در دنياي كالاها كه بخشي حياتي براي اقتصاد جهان است به عنوان يك موتور پيش برنده شناخته شده است. او به عنوان رييس يكي از بزرگترين مجتمعهاي معدني جهان در آفريقايجنوبي، اولين مديركلي است كه براي اولين بار در تاريخ ۹۰ ساله شركت از خارج از اين مجتمع انتخاب شده است. او اولين رهبر زن اين شركت و اولين رييس غير افريقايي آن است. فعاليتهاي اين مجتمع بيشتر در زمينه پلاتين، ذغال، طلا، مواد معدني صنعتي و الماس است. شركت او ۴۵درصد سهام شركت الماس دبيرز را به خود اختصاص داده است. به علاوه ۴۹درصد سهام شركت ميناس ريو كه يك شركت برزيلي آهن اوره است و ۸/۴۱درصد شركت طلاي انگلو گلدآشانتي به شركت او تعلق دارد.

● رتبه: هشت

▪ نام: پاتريشيا وورتز

▪ سمت: مديركل شركت آرچردانيلزميدلند

▪ كشور: آمريكا

بزرگترين توليدكننده اتانول آمريكا را خانم وورتز اداره ميكند. اتانول اين روزها به عنوان جايگزين انرژي، بسيار مورد بحث است. اين سوخت گرفته شده از ذرت سود سرشار ۳۷ميليارد دلاري را به اين غول فعاليتهاي اقتصادي كشاورزي داده است. رقبايي چون كارگيل شكايت دارند كه توليد اتانول باعث افزايش قيمت مواد غذايي ميشود و ميتواند باعث كمبود ذرت شود. اما وورتز اين انتقادات را رد ميكند و براساس گزارشهاي دولت مدعي است كه در سالجاري كشاورزان ۱۹درصد زمين بيشتر را به كشت ذرت اختصاص ميدهند و اين كار قيمت ذرت را ثابت نگه خواهد داشت. وورتز قول داده است كه شركتش تا دو سال آينده از چمن، مواد زايد مزارع و پوست ذرت اتانول استخراج خواهد كرد. وورتز به مدت ۲۹ سال در شركت شورون كار ميكرده است. او در اين مدت مدير بخش پايين دستي شورون بود كه ارزش آن بالغ بر ۱۹۴ ميليارد دلار بوده است.

● رتبه: نه

▪ نام: آيرين رزنفلد

▪ سمت: مديركل و مديرعامل شركت كرفت فودز

▪ كشور: آمريكا

يك سال تمام رياست خانم رزنفلد دومين شركت غذايي بزرگ جهان دشواريهاي زيادي به دنبال داشت. شركت او با ارزش ۲۴ميليارد دلار توانست از گروه آلتريا جدا شود و به عنوان يك شركت مستقل به كار خود ادامه دهد. در اوايل ماه آوريل سهام شركت كرفت براي اولين بار در بورس نيويورك مورد معامله قرار گرفت. در ماه جولاي سرمايهگذار معروف وارن بافت مقداري از سهام اين شركت را خريد و به جمع فعالان وال استريت كارل ايكان و نلسون پلتز پيوست. رزنفلد پيشبيني كرده است بخشي از شركت فروخته شود و ميگويد: «وضع موجود با برنامههاي رشد اقتصادي ما مطابق نيست». در عوض كرفت قصد معرفي محصولات جديدي را دارد. او پيش از اين به مدت ۲۲ سال براي شركت كرفت كار ميكرده است كه سرانجام به رياست بخش آمريكاي شمالي اين شركت درآمد. اما هماكنون كرفت با فروش بخشهاي مختلف خود زير بار پرداخت مالياتهاي گزاف خواهد رفت.

ملكه رانيه از اردن(هشتادودوم) سيما ثمر رييس كميسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان (نودودوم) و القاسمي وزير اقتصاد امارات( نودو نهم) از ديگر زنان كشورهاي مسلمان در اين فهرست هستند.

منبع : صبح اميد