یکی از جاهایی که بهتر است از قبل از مرگ ببینید را معرفی میکنیم: دروازه جهنم!
دروازه جهنم در حقیقت نام حفرهای آتشین در نزدیکی شهر کوچکی به نام درواز در ازبکستان است.

داستان این حفره جهنمی به 35 سال قبل برمیگردد. در آن زمان یک گروه زمینشناس در حال حفر زمین بودند که ناگهان به یک حفره بزرگ میرسند.

آنها بدون واهمه و با تمام تجهیزات به کارشان ادامه دادند و در نهایت گازی که در زیر زمین بود بر اثر حفر به خارج راه یافت و آتش گرفت.

از 35 سال پیش تاکنون بدون لحظهای وقفه این گودال در حال سوختن است و کسی نمیداند تا کنون چند تن گاز در این مکان سوخته است.