محققان با انجام تحقيقات بر روي DNA توانستهاند زنجيرههاي اين مولکول را به شكلهاي ساختاري مؤثر مختلفي درآورند که شامل مکعب، پريسم، چهاروجهي و ساير اشکال چندوجهي است.


به گزارش سرويس فنآوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اما اين اشکال چندوجهي که هر گوشهشان از يک قطعه دورشتهيي DNA تشکيل شدهاست، معمولاً ساختاري محکم و غير قابل انعطاف دارند.


هانادي اسليمن و فايزل آلداي، دو محقق از دانشگاه مکگيل کانادا، يک سال پيش، نخستين تلاش را براي ساخت محفظهها(بلورهاي) قابل انعطاف انجام دادند.


آنان اشکالي سهبعدي از مولکول DNA را به شكل سهگوش و چهارگوش ساختند که گوشههايشان از جنس قطعات تکرشتهاي DNA بود.


به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فنآوري نانو، اين مولکولهاي تکرشتهيي در داخل خود پيچخوردگيهايي همانند گرههاي موجود بر روي يک نخ داشتند که با باز کردن اين گرهها، طول گوشهها افزايش يافته و بر حجم داخل محفظه افزوده ميشد.