ماده تنها در صورتی ممکن است با سرعت نور حرکت کند که اصول اساسی حاکم بر کیهان که بوسیله اینشتین کشف شد نادرست شناخته شود، امری که کمترین فیزیکدانی انتظار آن را دارد.
اما اخترفیزیکدانان اخیرا گاز و غباری را در دو ستاره دوردست در حال انفجار کشف کردهاند که با ۹۹.۹۹۹۷ درصد سرعت نور حرکت میکنند.
هنگامی که ستاره دارای جرم عظیم منفجر میشود، که گاهی به آن "هایپر نوآ" میگویند، گاز و غبار با انرژی شگفتآور به درون فضا فوران میکند، در نتیجه ستاره درخششی بیش ار همه اجرام مجاور پیدا میکند.
د ر انفجارات اخیرا کشفشده مادهای در حد ۲۰۰ برابر جرم زمین به شکل گاز و غبار ستارهای برای چند لحظه با سرعتی نزدیک به آستانه سرعت نور فوران کرد.
چنان مقدار عظیمی از ماده که با چنین سرعتی حرکت می کند ممکن است بسیار نزدیک به سرعت نور به نظر رسد، اما انرژی لازم برای حرکت دادن اندکی سریعتر آن تقریبا بینهایت است.
برای درک این موضوع توجه به معادله مشهور E=mc۲ اینشتین مفید است.
اما نسخه پیچیدهتری از این معادله نیز وجود دارد که بر مبنای سرعت (v) است:E=&#۹۴۷;mc۲ که در آن (&#۹۴۷;=۱/(√ ۱-v۲/c۲ است.
اگر این معادله گیجکننده به نظر میرسد، به طور خلاصه میتوان گفت: هر چه یک جسم سریعتر حرکت کند، به طور تصاعدی مقدار زیادتری انرژی برای سرعت بخشیدن به آن لازم است، و برای همین است که حرکت با سرعت نور به مقادیر بینهایت – و غیرممکنی از انرژی- نیاز دارد.
بنابراین مگر درصورتی که یک فوتون باشید، شانسی براب شکستن رکورد سرعت در کیهان نخواهید داشت.