كاربرد ژئوفيزيك درباستان شناسي (تطبيق چاههاي حفاري شده با نتايج مطالعات ژئوفيزيك در منطقه گرگوند)

نويسندهگان:

[ ابراهيم شاه كرمي ] - مهندسين مشاور خاك پايه
[ مليحه مهدي آبادي، ] - سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پروژه هاي بزرگ بيستون و طاق بستان
[ عباس صمديان ] - مهندسين مشاور صحراكاو
[ پرشين موسوي ] - مهندسين مشاور صحراكاو

خلاصه مقاله:

به منظور تعيين گستره تغييرات مقاومت ويژه الكتريكي ناهنجاريهاي حاصل از وجود سازه هاي زيرزميني باستاني، تفكيك لايه هاي زيرزميني براساس مقاومت ويژه الكتريكي آنها و تشخيص شكستگيهاي احتمالي، تعداد 191 نقطه CRP بر روي 12 خط به نامهاي 1 تا 12 برداشت شده است وجهت تعيين گستره تغييرات سرعت براي بدست آوردن ناهنجاريهاي حاصل از وجود سازه هاي زيرزمين باس تاني در محدوده منطقه گرگوند تعداد 31 خط برداشت لرزه نگاري P اندازه گيري شده است.در نهايت از حفاري در محل آنوماليهاي انتخابي بر روي پروفيلهاي لرزه نگاري انكساري و مقاطع گراديان دوجانبه (TSG) و مقاطع ژئوالكتريك معادل سازي شده از پروفيلهاي تركيبي CRP در تپه گرگوند به بقاياي ديوارو سفال و كوزه ها ونيز به بقاياي تدفين يك فرد بزرگسال پي برده اند كه به گفته باستان شناسان پژوهشكده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي اين شيوه تدفين تا كنون درهيچ جاي كشور ديده نشده است . از ويژگيهاي منحصر به فرد آن وجود 12 حلقه بر مچ پا و وجود يك انگشتر مارپيچي مفرغي در انگشت و 3 حلقه موبند مي باشد كه باستان شناسان را با يك سنت ناشناخته در 3 هزار سال پيش رو به رو كرده است
برای دریافت کامل مقاله باید در سایت زیر عضو شوید .

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


گزارش نوشته نامناسب