کاراکتر Eddie چهار ساله ممکن است رفتاري درحد هوش يک پسربچه در خارج از فضاي مجازي Second Life از خود بروز دهد.


اين پسربچه که تلفيقي از هوش مصنوعي منطق-محور و تکنيکهاي پيچيده مدلسازي ميباشد قرار است در سيستمي که بنابر گفته بسياري از متخصصين، يکي از قدرتمندترين سيستمهاي محاسباتي مجازي جهان محسوب ميگردد کار کند.

Eddie که حاصل تلاش محققان آزمايشگاه پليتکنيک Rensselaer ميباشد داراي عقايد و تفکرات مخصوص بخود بوده و داراي آن ميزان توانائي استدلال و استنتاج است که از يک پسربچه در اين سن توقع ميرود.

اين توانائيها شامل يک ساختار گسترش يافته بنام «تئوري تفکر» است که به اين کاراکتر اجازه فهم و پيشگوئي اعمال ديگر کاراکترها و حتي بازيکنان انساني را ميدهد.
محققان اميدوارند اين فناوري روزي بتواند در مقابل انسان و در جهان واقعي نيز به همين ترتيب عمل کند.

«Second Life مشخصاً بازي آسان و بسيار محبوبي ميباشد.اما فناوريهاي ما اين قابليت را دارند که در هر محيط ديجيتالي ديگري نيز عمل کرده و درحقيقت ما درنظر داريم با همکاري IBM اين تکنيکها را در محيطهايي بکار بگيريم که جهان مجازي و دنياي فيزيکي بطور مستقيم با يکديگر در تماس ميباشند.»
اين گفته متعلق به Selmer Brijgsjord سرپرست بخش دانششناختي انستيتو Rensselaer و مسئول اين پروژه ميباشد.

Eddie اولين قدم از استراتژي محتاطانهاي است که Bringsjord آنرا «پيروزي قدم بقدم» مينامد.

درحقيقت فناوريهاي پيشرفتهتري از هوش مصنوعي را در آيندهاي نزديک در حوزه آموزش، سرگرمي و بازي شاهد خواهيم بود.

«صادقانه بگويم، اين نرمافزارها بي شمار و پايان ناپذيرند اما زماني را تصور کنيد که بتوانيد با کاراکترهايي تعامل داشته باشيد که هوشمندي آنها درحد ماشينهايي باشد که در فيلمهاي تخيلي ميبينيم.»
به گفته Bringsjord از آنجائيکه Eddie درحال حاضر در محيطي کاملاً منطقي و از قبل تعريف شده اجرا ميشود لزوم وجود مهندسين باهوشتر و سختافزارهايي سريعتر براي آوردن وي به محيط خارج کاملاً ضروري خواهد بود.