گروهي بين المللي از باستانشناسان شواهدي را در ايران كشف كرده است كه نشان ميدهد ايرانيان باستان از نظر توان نظامي و مهارتهاي مهندسي با روميها برابري ميكردهاند.

اين گروه از باستانشناسان ايراني و بريتانيايي، ميگويند شواهد تازه از ديوار بزرگ گرگان بينشي اروپاييمدار نسبت به تاريخ جهان را به چالش ميگيرد. اين ديوار از ديواري كه به فرمان امپراتور آدريان در مرز انگلستان و اسكاتلند ساخته شد طولانيتر و از بسياري از بخشهاي ديوار بزرگ چين، بيش از هزار سال كهنتر است. حتي ميتوان آن را طولانيترين ديوار آجري جهان كهن دانست.

كانون اين ديوار كه به خاطر آجرهاي رسي بكار رفته در آن به مار سرخ نيز مشهور است، در ايران امروز واقع شده، اما يك سر آن از مرزهاي عراق امروزي آغاز و پس از عبور از استپهاي قفقاز در شمال غربي ايران، به آسياي مركزي و شبه قارهي هند در شرق ايران امتداد يافته است.

شناسايي هويت دقيق بانيان اين ديوار همواره براي باستانشناسان دشوار بوده اما اكنون يك گروه باستانشناسي از پژوهشگران ايراني و بريتانيايي موفق شدهاند تاريخ ساخت آن را قرنهاي پنجم و يا ششم پيش از ميلاد تعيين كنند. به گفتهي اين باستانشناسان، اين ديوار در دورهي امپراتوري ساساني، واپسين امپراتوري بزرگ ايران پيش از ورود اسلام به اين كشور ساخته شده است.

دكتر اِبِرهارد سَور به بيبيسي گفت اين يافته اهميت زيادي دارد زيرا نقطه نظر سنتي اروپا-محور باستانشناسان را به چالش ميكشد: "در زماني كه امپراتوري روم غربي در حال فروپاشي بود و امپراتوري روم شرقي نيز به شدت زير فشار بود، امپراتوري ايران توانسته نيروي انساني لازم براي خلق بنايي را ساماندهي كند كه به لحاظ عظمت، هيچ بديلي در جهان غرب ندارد." و با توجه به سطح عالي مهندسي اعمال شده در اين بنا، ميتوان گفت كه مهندسي ايران و امپراطوري ساساني به خوبي با مهندسي امپراطوري روم رقابت داشته و يا حتي از آن پيشي گرفته است.

اين هيات باستانشناسي همچنين موفق به شناسايي كانالهاي انتقال آب، يك قنات و يك زنجيره قلعه در طول اين ديوار شده است كه به گفته آنها، نيرويي بيش از 30 هزار نظامي را در خود جاي ميداده است. اما پروژه اكتشاف اين بناي تاريخي تمام نشده است. به گفته دكتر سَِور، تصويربرداري ماهوارهاي و اطلاعات مردم محلي، باستانشناسان را قادر كرده كه سازههاي قابل توجه ديگري را نيز در مسير اين ديوار شناسايي كنند.

منبع:

بيبيسي، الترا ني اسميت، دبير خبرهاي اروپا-آسيا