دانشمندان در قطب جنوب يك نوع ماهي كشف كردهاند كه براي ذخيره انرژي در فصل طولاني زمستان به خواب زمستاني ميرود.

به گزارش پايگاه اينترنتي رويترزدانشمندان انگليسي روز چهارشنبه گفتند :
ماهي &"نوتونيا كوريسپس&" (‪ )Notothenia coriiceps‬وارد وضعيت خوابي مي شود كه مشابه خواب زمستاني حيوانات روي خشكي مانند جوجه تيغيها است .

محققان از پيش ميدانستند كه ماهيهاي قطب جنوب در خون خود مواد شيميايي ضد يخ دارند و توانايي آنها براي قرار دادن خود &" بر روي يخ&" يكي ديگر از سازگاري قابل توجه اين ماهيها با محيط فوقالعاده سرد است.

&"كرون فريزر&" از مطالعه انگليسي قطب جنوب گفت : به نظر ميرسد اين ماهي ها از تابستانهاي كوتاه قطب جنوب استفاده ميكنند تا انرژي كافي خود را براي زنده ماندن در فصل زمستان از غذا بدست آورند.

فريزر و همكارانش يافتههاي خود را در مجله اينترنتي &"كتابخانه عمومي علوم&" به نام &"‪ PLoS ONE‬منتشر شده است