پسربچه هشت ساله انگليسى يک جفت ردپا متعلق به يک دايناسور 160 ميليون ساله در سواحل نزديک محل زندگىشان کشف کرد. رايز نيکولز در حالى که همراه پدرش در ساحلى در نزديکى اسکاربوروگ نورت يورکشاير مشغول پيادهروى بود متوجه ردپاهاى 9 اينچى روى يکى صخره شد. به گفته کارشناسان اين ردپا متعلق به يک دايناسور گياهخوار و مربوط به دوره ژوراسيک بوده است. کارشناسان مىگويند از آنجا که ردپاها بسيار واضح هستند اين يافته اهميت خاصى پيدا کرده است.