كشته شدن زني در آمريكا به دنبال برخورد سفره ماهي ازآب بيرون پريده به صورتش باعث تعجب همگان شد. به گزارش شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز"" جودي كي زاگورسكي"" زن 57 ساله اهل ميشيگان درحالي كه در قايقي كه با سرعت 25 مايل درساعت درآبهاي ساحلي جزايركيز در فلوريدا در حال حركت بود نشسته بود ناگهان با يك سفره ماهي 75 پوندي كه ازآب بيرون پريده بود مواجه شد.اين شبكه افزوداين زن براثربرخورداين سفره ماهي به صورتش جان باخت .