به نوشته روزنامه اينترنتي روسي ايزوستيا محققان سازمان غيرتجاري سي .ار.او آمريكا كه مدتهاست روي انواع موجودات دريايي تحقيق مي كنندبه اين نتيجه رسيده اندكه بچه نهنگ ها توانايي صحبت كردن رادارند و با توليد صداهاي كوتاهي با مادرخود ارتباط برقرار مي كنند.به گفته دانشمندان بچه نهنگ هابيشترين صداها را در زمان استراحت يا شناي آرام توليد مي كنند و مادران آنها به اين صدا ها پاسخ مي دهند و نوع اصواتي كه بچه هاي نر و ماده توليد مي كنند با يكديگرتفاوت دارد. دانشمندان درعين حال معتقدند اين نگراني وجود داردكه نهنگ ها اصوات را از ترس توليد مي كنند . چون تعدادزيادي از آنها براثرسر و صداي كشتي ها و هواپيماها جان خود را از دست مي دهند.