زمين بازي روباتهاي كوچك فوتباليست محوطهاي به ابعاد 5/152 سانتي متر در 247 سانتي متر است كه كف آن از جنس موكت بدون پرز و به رنگ سبز ميباشد. خطكشيهاي زمين به رنگ سفيد و به پهناي 1 سانتي متر سانتي متر بوده و عبارتند از : يك دايره مركزي سفيد، خط وسط وخط ناحيه دفاعي، نقطه پنالتي و نقطه شوت آزاد، ديوارهاي دور زمين شيبدار بوده و داراي حداكثر ارتفاع 5 سانتي متر ميباشند. عرض دروازهها 50 سانتي متر است و يكي از آنها به رنگ زرد و ديگري به رنگ آبي ميباشد.

هر تيم از 4 روبات بازيكن و يك روبات دروازهبان (جمعاً 5 روبات) تشكيل ميشود و ابعاد روباتها ميبايد طوري باشد كه در يك استوانه به قطر 18 سانتي متر جاي بگيرند. ارتفاع روباتها، در تيمهائي كه از سيستم بينائي مركزي استفاده ميكنند، حداكثر 18 سانتي متر بوده و در غير اين صورت ميتواند تا 5/22 سانتي متر افزايش يابد. زمان مسابقه 20 دقيقه (دو نيمه 10 دقيقهاي) موثر است، بدين معنا كه در صورت ايجاد هر گونه وقفه در بازي، زمان نگه داشته ميشود، در طول اين مدت روباتها بدون دخالت انسان و تنها از طريق يك كامپيوتر هدايت شده و به فوتبال ميپردازند.براي تشخيص و هدايت روباتها، معمولاً هر تيم يك دوربين را در ارتفاع 3 متري از مركز زمين نصب مينمايد و سپس اطلاعات دريافتي از اين سيستم بينائي مركزي را جهت هر گونه تجزيه و تحليل و تصميم گيري به يك كامپيوتر ارسال مينمايد. بطور كلي وظايف اصلي اين كامپيوتر عبارتند از : دريافت اطلاعات تصويري و تبديل آنها به اطلاعات ديجيتالي مناسب، پردازش اطلاعات دريافتي و تعيين محل روباتها و توپ از روي رنگ آنها، بررسي و تجزيه و تحليل بلادرنگ و محل و جهت حركت توپ و روباتها و نهايتاً اتخاذ تصميم در مورد چگونگي حركت روباتها در لحظه بعدي و صدور فرمان حركت به روباتها.هدف بلند مدت اين پروژه بوجود آوردن محيطي مناسب براي انجام و اجراي ايدههاي تحقيقاتي در زمينههاي روباتيك و هوش مصنوعي است. در اين راستا سعي بر اين است كه در ادامه كار، روباتها و سيستم هدايت آنها بهينه گردند تا راه براي پيادهسازي آن ايدهها، هر چه بيشتر فراهم آيد.