وريدهاي واريسي

varicose veins
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
بيماري وريدهاي واريسي عبارت است از اتساع و پيچخوردگي دايمي وريدها (معمولاً در پا). در بزرگسالان شايعتر است و ميتواند وريدهاي سطحي، عمقي و رابط بين وريدهاي سطحي و عمقي را درگير كند. وريدهاي لبهاي مهبل در طول بارداري و وريدهاي اطراف مقعد (هموروئيدها) نيز ممكن است واريسي شوند.
علايم شايع
وريدهاي بزرگ، بدشكل، شبيه مار و كبود كه در حال ايستاده از زير پوست قابل رؤيت هستند. بيشتر در پشت ساق يا داخل پا از مچ تا كشاله ران ظاهر ميشوند.
ناراحتي مبهم و درد در پاها بهويژه پس از ايستادن
خستگي
علل
وريدهاي پاها در هر چند سانتيمتر دريچههايي يكطرفه دارند كه به بازگشت خون به قلب برخلاف نيروي جاذبه كمك ميكنند. اگر دريچهها نشت كنند، فشار خون در وريدها مانع از تخليه مناسب خون ميگردد. دريچهها ممكن است به خاطر سابقه بيماري وريدي مثل ترومبوفلبيت، ايستادن طولاني يا فشار بر روي وريدهاي لگن در اثر بارداري، تومورها يا مايعات شكم از كار بيفتند.
عوامل افزايشدهنده خطر
بارداري
چرخه قاعدگي. علايم قبل و در حين قاعدگي بدتر ميشوند.
سابقه خانوادگي وريدهاي واريسي
شغلهاي مستلزم ايستادن طولاني
پيشگيري
ورزش منظم بهويژه پيادهروي، شنا يا دوچرخهسواري براي حفظ سلامت گردش خون
عواقب مورد انتظار
با درمان قابل كنترل و با جراحي قابل علاج است.
عوارض احتمالي
زخم نزديك مچ پا در اثر خونرساني نامناسب به پوست. ممكن است بهبودي آن كند باشد.
لخته خوني وريد عمقي
خونريزي زير پوست يا خونريزي خارجي
مشكلات پوست مجاور وريدهاي واريسي كه شبيه اگزما هستند.
درمان
اصول كلي
روشهاي محافظهكارانه: دورههاي استراحت زياد با بلند كردن پا، جوراب فشاري كشي و سبك (بهتر است قبل از بيرون آمدن از بستر پوشيده شود)، اجتناب از كمربند و ساير لباسهاي تنگ، استفاده از لباس گرم و مرطوب در صورت ايجاد خارش
روشهاي جراحي و غيره (در صورت وجود درد، فلبيت عودكننده، تغييرات پوستي يا براي زيبايي): بستن و بريدن وريد صافن، تزريق محلول اسكلروزدهنده، فلبكتومي (برداشتن وريد با چاقو (اقدامي جديدتر با زمان بهبودي كوتاهتر). ممكن است براي جوشگاهها، برداشت تمام ناحيه و سپس پيوند (گرافت) پوست لازم باشد.
وريدهاي عنكبوتي (تلانژكتازي ايديوپاتيك) كه ممكن است وسيع و بدمنظره باشند: تزريق داخل مويرگي محلول 1% سديم تترادسيل سولفات (يا محلول نمكي هيپرتونيك 4/23%) با استفاده از يك سوزن ظريف. تا به دست آوردن نتايج بهينه، ممكن است درمانهاي ديگري لازم باشند.
داروها
براي اين اختلال معمولاً دارو لازم نيست. البته ممكن است يك پزشك يك ماده شيميايي را در وريدهاي واريسي تزريق كند تا آنها را لخته كند و جوش بزند (گاهي). ساير وريدها گردش خون ناحيه را به عهده خواهند گرفت.
فعاليت
از ايستادن به مدت طولاني بپرهيزيد.
يك برنامه ورزشي مناسب روزمره را بهعنوان بخشي از درمان محافظهكارانه اختيار كند.
برنامه پيادهروي بعد از اسكلروتراپي براي كمك به پيشبرد بهبودي، مهم است.
قبل از پايين آوردن پا از تخت، جورابهاي كشي (در صورت استفاده) را بپوشيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
در صورتي كه چاقي يك مشكل باشد، كاهش وزن توصيه ميگردد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر خود يا عضوي از خانوادهتان وريدهاي واريسي داشته باشيد.
اگر پس از تشخيص، وريدهاي واريسي شروع به ايجاد مشكلاتي در گردش خون پاهايتان بكنند