وبا - التور - اسهال وبايي


آنچه راجع به وبا بايد بدانيم

زمينهساز‏‎ هميشه‏‎ جنگ ، ‏‎ براثر‏‎ انساني‏‎ جمعيتهاي‏‎ آوارگي‏‎

جهان‏‎ گوناگون‏‎ مناطق‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‏‎ شدن‏‎ همهگير‏‎ بروزو‏‎
است‏‎ بوده‏‎
ادبيات‏‎ حوزه‏‎ در‏‎ "وبا‏‎" كابوس‏‎
كهن ، ‏‎ دوران‏‎ از‏‎ "وبا‏‎" ‏‎
.است‏‎ افكنده‏‎ انساني‏‎ نسلهاي‏‎ زندگي‏‎ بر‏‎ را‏‎ خود‏‎ سايهوهمناك‏‎
بيشماري‏‎ قربانيان‏‎ تاريخ ، ‏‎ از‏‎ دورههايي‏‎ در‏‎ "وبا‏‎" طغيان‏‎
و‏‎ قصه‏‎ و‏‎ شعر‏‎ حوزه‏‎ تا‏‎ بيماري ، ‏‎ اين‏‎ از‏‎ هراس‏‎ و‏‎ گذاشته‏‎ برجاي‏‎
شاعران‏‎ اشعار‏‎ از‏‎ نمونههايي‏‎.‎است‏‎ كشيده‏‎ دامن‏‎ ادبياتملتها‏‎
نمادين‏‎ صورت‏‎ به‏‎ وبا ، ‏‎ خطر‏‎ آنها‏‎ در‏‎ گونهاي‏‎ به‏‎ كه‏‎ ايرانيرا‏‎
شدهبود ، ‏‎ مطرح‏‎
آثار‏‎ از‏‎ يكي‏‎ بر‏‎ "وبايي‏‎ سالهاي‏‎ عشق‏‎" كهنام‏‎ بدانيد‏‎ بدنيست‏‎
لاتين‏‎ آمريكاي‏‎ بزرگ‏‎ نويسنده‏‎ "ماركز‏‎ گابريلگارسيا‏‎" معروف‏‎
وبا ، ‏‎ زنجيره‏‎ كه‏‎ است‏‎ واقعيت‏‎ اين‏‎ ونمايانگر‏‎ است‏‎ شده‏‎ ماندگار‏‎
و‏‎ است‏‎ گرفته‏‎ قرباني‏‎ ما‏‎ مسكوني‏‎ كره‏‎ باطلدر‏‎ دور‏‎ يك‏‎ صورت‏‎ به‏‎
بشر‏‎ سلامتي‏‎ دشمنان‏‎ صدر‏‎ در‏‎ همچنان‏‎ ويكم ، ‏‎ بيست‏‎ سده‏‎ آستانه‏‎ در‏‎
خود‏‎ تلاشهاي‏‎ بهداشت ، ‏‎ جهاني‏‎ سازمان‏‎ هميندليل‏‎ به‏‎.‎دارد‏‎ قرار‏‎
با‏‎ تا‏‎ ;است‏‎ گرفته‏‎ كار‏‎ به‏‎ اينزنجيره‏‎ گسستن‏‎ براي‏‎ را‏‎
اين‏‎ ريشهكني‏‎ و‏‎ مهار‏‎ راه‏‎ باخيز ، ‏‎ و‏‎ مناطق‏‎ تدريجي‏‎ ايمنسازي‏‎
.كند‏‎ راهموار‏‎ بشر‏‎ تاريخ‏‎ مرگبار‏‎ بيماري‏‎
"وبا‏‎" زنجيره‏‎ قطع‏‎ براي‏‎ جهاني‏‎ تلاش‏‎
ارديبهشت‏‎ در‏‎ ايران‏‎ در‏‎ و‏‎ سال‏‎ مساعد‏‎ فصل‏‎ در‏‎ وبا‏‎ بيماري‏‎
بيماري‏‎ شيوع‏‎ منحني‏‎ و‏‎ ميكند‏‎ پيدا‏‎ شيوع‏‎ و‏‎ بروز‏‎ امكان‏‎ ماه‏‎
دامنه‏‎ پاييز‏‎ رسيدن‏‎ فرا‏‎ با‏‎ و‏‎ ميگيرد‏‎ اوج‏‎ تابستان‏‎ در‏‎
.ميرسد‏‎ صفر‏‎ به‏‎ آذر‏‎ ماه‏‎ در‏‎ و‏‎ يافته‏‎ كاهش‏‎ بيماري‏‎ انتشار‏‎
بيماري‏‎ شيوع‏‎ پايان‏‎‏‎
نيست ، ‏‎ آن‏‎ ميكروب‏‎ نابودي‏‎ منزله‏‎ به‏‎ پاييز‏‎ مياني‏‎ ماه‏‎ در‏
از‏‎ معيني‏‎ درجات‏‎ تا‏‎ شد‏‎ اشاره‏‎ كه‏‎ همانطور‏‎ ميكروبها‏‎ بلكه‏‎
بعد‏‎ سال‏‎ بهار‏‎ در‏‎ و‏‎ ميمانند‏‎ زنده‏‎ زمستان‏‎ در‏‎ نيز‏‎ سرما‏‎
بنابر‏‎.‎ميشود‏‎ سرگرفته‏‎ از‏‎ بيماري‏‎ شيوع‏‎ بروزو‏‎ چرخه‏‎ دوباره‏‎
در‏‎ مهمي‏‎ نقش‏‎ ميتواند‏‎ زمينهها‏‎ درتمام‏‎ بهداشت‏‎ رعايت‏‎ اين‏‎
.داشتهباشد‏‎ بيماري‏‎ اين‏‎ مهار‏‎بيماري‏‎ نشانههاي‏‎
نشانه هاي بيماري

نشانههاي‏‎ از‏‎ استفراغ‏‎ و‏‎ اسهال‏‎
سفيد‏‎ رشتههاي‏‎ گاهي‏‎ وبايي‏‎ اسهال‏‎ در‏‎.‎است‏‎ التور‏‎ وباي‏‎ بيماري‏‎
خوني‏‎ اسهال‏‎ وجه‏‎ هيچ‏‎ به‏‎ اسهال‏‎ نوع‏‎ اين‏‎.ميشود‏‎ ديده‏‎ نيز‏‎
.است‏‎ متوسط‏‎ و‏‎ خفيف‏‎ حد‏‎ در‏‎ بيماري‏‎ موارد‏‎ بسياري‏‎ در‏‎ و‏‎ نيست‏‎
مدفوع‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ شكم‏‎ درد‏‎ بيمار‏‎ شديد‏‎ بيماري‏‎ عارضشدن‏‎ صورت‏‎ در‏‎
بيمار‏‎ ساعت‏‎ چند‏‎ ظرف‏‎ اسهال‏‎ گرفتن‏‎ شدت‏‎ با‏‎.جارياست‏‎ و‏‎ آبكي‏‎
رسانده‏‎ درماني‏‎ مركز‏‎ يك‏‎ به‏‎ موقع‏‎ به‏‎ اگر‏‎ ميرودو‏‎ اغماء‏‎ به‏‎
آب‏‎ شديد‏‎ كاهش‏‎ اين‏‎ بنابر‏‎.‎ميدهد‏‎ ازدست‏‎ را‏‎ خود‏‎ جان‏‎ نشود ، ‏‎
مشاهده‏‎ محض‏‎ به‏‎ افراد‏‎.‎است‏‎ بيمارالتور‏‎ مرگ‏‎ اصلي‏‎ علت‏‎ بدن‏‎
مراجعه‏‎ بيمارستاني‏‎ و‏‎ مركزبهداشتي‏‎ به‏‎ بايد‏‎ نشانهها‏‎ اين‏‎
.شوند‏‎ بستري‏‎ (‎متوسط‏‎ صورتنوع‏‎ در‏‎)‎ آزمايش‏‎ دادن‏‎ با‏‎ و‏‎ كنند‏‎

بيماري‏‎ انتقال‏‎ چرخه‏‎
وباي‏‎ بيماري‏‎ در‏‎ فرد‏‎ به‏‎ فرد‏‎ انتقال‏‎ ‏‎
يا‏‎ و‏‎ ايدز‏‎ مثل‏‎ التور‏‎ بيمار‏‎ به‏‎ زدن‏‎ دست‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ وجود‏‎ التور‏‎
.نمييابد‏‎ انتقال‏‎ طريق‏‎ اين‏‎ از‏‎ بيماري‏‎ و‏‎ ندارد‏‎ هپاتيتاشكالي‏‎
فرد‏‎ مدفوع‏‎ ازطريق‏‎ بيماري‏‎ اين‏‎ انتقال‏‎ احتمال‏‎ تنهاراه‏‎
.مبتلاميباشد‏‎
و‏‎ تشنگي‏‎ رفع‏‎ براي‏‎ گرما‏‎ فصل‏‎ در‏‎ بهويژه‏‎ آلوده‏‎ آشاميدنآبهاي‏‎
ميوهها ، ‏‎ شستشوي‏‎ براي‏‎ درختان‏‎ آبياري‏‎ آبهاي‏‎ از‏‎ يااستفاده‏‎
يخ‏‎ مصرف‏‎ و‏‎ بستني‏‎ دستفروشان ، ‏‎ توسط‏‎ خام‏‎ خوراكيهاي‏‎ خريدانواع‏‎
را‏‎ اسهالي‏‎ و‏‎ رودهاي‏‎ بيماريهاي‏‎ ميكروب‏‎ انتقال‏‎ آلودهامكان‏‎
جلوگيري‏‎ براي‏‎ ناخنها‏‎ مرتب‏‎ كردن‏‎ كوتاه‏‎ بنابراين‏‎شدتميدهد‏‎
صابون‏‎ با‏‎ دستها‏‎ شستوشوي‏‎ و‏‎ آنها‏‎ زير‏‎ در‏‎ آلودگي‏‎ ازتجمع‏‎
آب‏‎ با‏‎ سبزيجات‏‎ و‏‎ كاهو‏‎ سازي‏‎ سالم‏‎ توالت ، ‏‎ از‏‎ پس‏‎ بهطورمرتب‏‎
شير‏‎ و‏‎ مايع‏‎ كشك‏‎ جوشاندن‏‎ ضدعفونيكننده ، ‏‎ ومواد‏‎ سالم‏‎
چرخه‏‎ اين‏‎ ميتواند‏‎ زبالهها‏‎ مناسب‏‎ نشده ، دفع‏‎ پاستوريزه‏‎
.كند‏‎ متوقف‏‎ را‏‎ انتقال‏‎
پزشك‏‎ تا‏‎ دربان‏‎ از‏‎ درماني‏‎ مركز‏‎ يك‏‎ كاركنان‏‎ و‏‎ مسئولان‏‎ آشنايي‏‎
وباي‏‎ حاد‏‎ بيمار‏‎ يك‏‎ بهموقع‏‎ نجات‏‎ و‏‎ درمان‏‎ در‏‎ ميتواند‏‎ معالج‏‎
.شود‏‎ واقع‏‎ موثر‏‎ التور‏‎

جهاني‏‎ بهداشت‏‎ سازمان‏‎ به‏‎ ساعت‏‎ ظرف 48‏‎ بايد بيماري ، ‏‎
سازمان‏‎ به‏‎ اطلاعرساني‏‎ روند‏‎ متاسفانه‏‎ اما‏‎.شود‏‎ داده‏‎ اطلاع‏‎
اين‏‎ دليل‏‎.‎نميشود‏‎ رعايت‏‎ كشورها‏‎ جهاني ، اكنونتوسط‏‎ بهداشت‏‎
درگير‏‎ كشور‏‎ با‏‎ اقتصادي‏‎ و‏‎ سياسي‏‎ برخوردهاينامناسب‏‎ نيز‏‎ مورد‏‎
تحريم‏‎ ترس‏‎ از‏‎ كشورها‏‎ جهت‏‎ بههمين‏‎است‏‎ بيماريها‏‎ نوع‏‎ اين‏‎
.ندهند‏‎ گزارش‏‎ را‏‎ موارد‏‎ نوع‏‎ اين‏‎ ميدهند‏‎ ترجيح‏‎ اقتصادي