نشانگان شوك سمي (توكسيك)

toxic shock syndrome(tss


شرح بيماري
نشانگان شوكي سمي عبارت است از نوعي مسموميت خوني در اثر سموم آزاد شده از باكتريهاي استافيلوكوكي. شوك سمي قاعدگي، دستگاه توليدمثل زنانه و دستگاه تنفسي را درگير ميكند. شوك سمي غيرقاعدگي ميتواند تمام سنين و هر دو جنس را (تا 15% موارد در مردان رخ ميدهد) مبتلا كند.
علايم شايع
تب شديد و ناگهاني در شخصي كه قبلاً سالم بوده است.
استفراغ و اسهال آبكي
بثور شبيه آفتابسوختگي
فشار خون پايين
تشنگي بيش از حد
نبض تند
احساس مرگ قريبالوقوع
تغييرات ذهني از جمله منگي
خستگي و ضعف بيش از حد
سردرد
گلودرد
علل
برخي گونههاي باكتريهاي استافيلوكوكي سمومي توليد ميكنند كه وارد جريان خون شده، علايمي ناگهاني ايجاد ميكنند. خطرناكترين موارد از استافيلوكوكهاي واقع در مهبل زناني منشاء ميگيرند كه از تامپون استفاده ميكنند. نشانگان شوك سمي ميتواند ناشي از زخمها يا عفونتهاي گلو، پوست، ريهها يا استخوان نيز باشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
استفاده مداوم يا طولاني از تامپونها (بهويژه انواع فوق جاذب) در دورههاي قاعدگي
عفونتهاي استافيلوكوكي
زنان پس از زايمان
بيماران پس از جراحي بهويژه جراحي بيني
پيشگيري
تامپونها را مرتب عوض كنيد و در شب نوارهاي بهداشتي را جايگزين آنها كنيد.
از تامپونهاي فوق جاذب استفاده نكنيد، از انواع نخي استفاده كنيد.
اگر شما دچار عفونت پوستي بهويژه نزديك آلت تناسلي هستيد، از تامپون استفاده نكنيد.
قبل از گذاشتن تامپون، دستها را به دقت بشوييد. استافيلوكوكها معمولاً در دست وجود دارند.
براي زخمهاي عفوني فوراً از پزشك كمك بخواهيد.
عواقب مورد انتظار
بيشتر بيماران با تشخيص زودهنگام و درمان فوري در بيمارستان بهبود مييابند ولي برخي موارد كشنده هستند. كف دست و پا غالباً در حين بهبودي پوسته ميدهد.
عوارض احتمالي
شوك شديد
نارسايي كليه
نارسايي احتقاني قلب
زجر تنفسي
ريختن مو و ناخنها
عود شوك سمي
در موارد شديد، مرگومير ممكن است 15% باشد.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون و كشت مخاطات باشد.
بستري فوري در بيمارستان براي دريافت مايعات داخل وريدي تا آنتيبيوتيكها تجويز شوند و كاهش مايعات و الكتروليتها و كمآبي تصحيح شود و نيز مشكلات كليوي يا قلبي حل شوند و در صورت نياز حمايت تنفسي مكانيكي به عمل آيد.
تامپونها، ديافراگمها يا ساير اجسام خارجي فوراً برداشته ميشوند.
داروها
آنتيبيوتيكها، معمولاً داخل وريدي، براي عفونت
مايعات و الكتروليتهاي داخل وريدي
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
به محض بهبود علايم، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
بعد از بهبودي رژيم غذايي خاصي ندارد. معمولاً در حين بستري، تغذيه داخل وريدي لازم است.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم نشانگان شوك سمي را داشته باشيد. فوراً مراجعه كنيد! شوك سريعاً ايجاد ميگردد.
اگر شما دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.