گرهكهاي طناب صوتي («گرهكهاي خوانندگان»)

vocal cord nodules
اطلاعات اوليه
توضيح كلي
گرهكهاي طناب صوتي عبارت است از رشد غير بدخيم بافت روي طنابهاي صوتي.
علايم شايع
گرفتگي دايمي صدا بدون درد.
علل
استفاده بيش از حد و مداوم از صدا با آوازخواندن، دادزدن، فرياد زدن، سخنراني كردن يا ساير انواع صحبت كردن بلند يا زياد.
عوامل افزايشدهنده خطر
سيگاركشيدن
كساني كه زياد صحبت ميكنند يا سخنرانان عمومي مثل خوانندگان حرفهاي، معلمان، حراجيها.
پيشگيري
در هنگام صحبت كردن از تقويتكننده صدا مثل ميكروفون يا مگافون استفاده كنيد.
درسهاي صدا يا سخنراني را يادبگيريد تا تلاش كمتري براي ايجاد صوت به كارببريد.
از ديگران بخواهيد هر وقت بيش از حد هيجان زده ميشويد، به ويژه در فعاليت هايي چون وقايع ورزشي، به شما يادآوري كنند با بتوانيد صداي خود را كاهش دهيد.
عواقب مورد انتظار
با يك اقدام جراحي ساده قابل علاج است.
عوارض احتمالي
بدون درمان، گرفتگي دايم صدا يا تغيير صدا
تشخيص ندادن سرطان حنجره كه آن هم با گرفتگي صدا شروع ميشود.
درمان
اصول كلي
تشخيص ميتوانند شامل بيوپسي غده براي رد سرطان باشد.
جراحي براي برداشتن گرهكها (معمولاً)
در صورت استراحت صدا به مدت چند ماه، گرهكها ممكن است ناپديد شوند. اگربه جاي جراحي، اين درمان را انتخاب ميكنيد، يا با نجوا سخن بگوييد يا يادداشت بنويسيد.
داروها
پس از جراحي:
ممكن است براي پيشگيري از عفونت، آنتيبيوتيكها تجويز شوند.
در صورت نياز ميتوانيد از مسكنهاي بدون نياز به نسخه خفيف مثل استامينوفن يا آسپيرين استفاده كنيد.
فعاليت
بعد از جراحي تا بهبودي كامل از صدا استفاده نكنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر خود يا عضوي از خانوادهتان بيش از 2 هفته دچار گرفتگي صدا شويد