كم شدن دماي بدن

Hypothermia


شرح بيماري
كم شدن دماي بدن عبارت است از پايين افتادن درجه حرارت بدن به كمتر از 35 درجه سانتيگراد. اين حالت ميتواند بسياري از دستگاههاي بدن را تحتتأثير قرار دهد، از جمله اين كه جريان خون به كليه و مغز كاهش مييابد. اين حالت در تمام سنين ميتواند اتفاق بيافتد اما اكثر بيماران، سالمنداني هستند كه نميتوانند خود را در زمستان گرم نگاه دارند.
علايم شايع
علايم اوليه:
هماهنگي نامطلوب عضلات
گيجي و سردرگمي ذهني
لرزيدن و پايين بودن درجه حرارت بدن (كمتر از 35 درجه سانتيگراد)
كمبودن تعداد نبض
ضعف، خوابآلودگي
علايم بعدي:
سفت شدن عضلات
درجه حرارت بدن به محدوده 9/28-25 درجه سانتيگراد سقوط ميكند.
بنفش شدن انگشتان دست و پا و نيز بستر ناخنها
از دست دادن هوشياري
علل
قرار گرفتن طولانيمدت در معرض سرما، خصوصاً محيط باز همراه با بالا بودن شاخص باد ـ سرما؛ و نيز غرق شدن در آب سرد و نجات فرد قبل از خفگي كامل. البته در افرادي كه بيمار يا ضعيف هستند، اين حالت ميتواند در درجه حرارتهاي نزديك به طبيعي نيز رخ دهد.
عوامل تشديد كننده بيماري
بزرگسالان بالاي 60 سال يا شيرخواران
لباس نازك يا مرطوب
لاغر بودن. افراد لاغر زودتر از افراد چاق حرارت بدن خود را از دست ميدهند.
مصرف دخانيات، كه خونرساني به اندامها را كاهش ميدهد.
مصرف الكل
اختلال رواني بيماري مزمن (نارسايي قلب، بيماري ريوي، بيماريهايي كه فرد را زمينگير ميكنند).
پيشگيري
پيش از رسيدن زمستان و فصل سرما، از سيستم گرمايشي منزل و داشتن لباسهاي گرم اطمينان حاصل كنيد.
در هواي سرد، از لباس ضد باد در چند لايه استفاده كنيد، از جمله شال گردن، كلاه و دستكش
در هواي باراني اگر خيس شديد، لباسهاي خود را هرچه زودتر عوض كنيد.
براي توليد گرما سعي كنيد حركت داشته باشيد.
به هنگام طوفان شديد در زمستان خانه خود را ترك نكنيد.
در رودخانه يا درياچهاي كه يخ بسته است، اسكيت يا ماهيگيري نكنيد مگر اين كه مطمئن باشيد يخ آن ضخيم و بيخطر است. كودكان را مرتباً تحتنظر داشته باشيد.
به هنگام پيكنيك يا راهپيمايي در هواي سرد، تمهيدات لازم براي موارد اورژانس به هنگام كم شدن يا صدمه ديدن را به همراه داشته باشيد.
بايد در فصل سرما مرتباً به ملاقات افرادي كه ناتوان از مراقبت كامل از خود هستند، مثلاً سالمندان يا افراد دچار اختلال رواني، رفت.
عواقب مورد انتظار
برحسب مدت زمان قرار گرفتن در معرض سرما و ميزان حرارت از دست رفته ميتواند مرگبار هم باشد. احتمال زندهماندن فرد در صورتي كه به هنگام رسيدن به اورژانس هوشيار باشد بسيار زياد است. جالب اين كه بعضي از كودكان پس از يك ساعت يا بيشتر غوطهور بودن در آب يخ زنده ماندهاند.
عوارض احتمالي
شوك
ذاتالريه
نارسايي كليه
سرمازدگي؛ قانقاريا
مرگ
درمان
اصول كلي
بستري شدن. فرد بايد به نزديكترين مركز اورژانس انتقال يابد. گرم كردن بيمار برحسب شدت پايين افتادن درجه حرارت بدن تنظيم ميشود.
موارد زير به هنگام انتظار براي رسيدن كمك اورژانس ممكن است كمككننده باشند:
ـ توجه داشته باشيد كه فرد ممكن است گيج باشد و در برابر اقدامات كمككننده مقاومت كند.
ـ فرد را روي تخت قرار داده و وي را با پتو الكتريكي با درجه حرارت طبيعي بدن بپوشانيد.
ـ حمام گرم (نه داغ) ممكن است كمككننده باشد، اما براي راهنمايي گرفتن در اين مورد با نزديكترين مركز اورژانس در تماس باشيد.
ـ اگر فرد در محيط بيرون است، وي را با پتو بپوشانيد يا از باد محافظت كنيد.
ـ در صورت امكان، فرد را با گرماي بدن خودتان گرم كنيد.
داروها
داروهايي براي حفظ فشار خون در صورتي كه وضعيت فرد بحراني باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
پس از درمان، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي بايد تدريجاً از سر گرفته شوند.
رژيم غذايي
اگر فرد قادر به نوشيدن باشد، مايعات گرم به او بدهيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر علايم پايين افتادن درجه حرارت بدن را در يك نفر مشاهده كردهايد. اين ممكن است يك اورژانس باشد.

ليست بيماري ها