جمود مفصل شانه (كپسوليت چسبنده)

shouler frozen


شرح بيماري
جمود مفصل شانه (كپسوليت چسبنده) درد و سفتي مفصل شانه كه بهسوي ناتواني در حركت دادن آن پيشرفت ميكند. واژه «جمود» در اين عبارت اشاره به درجه حرارت پايين و انجماد ندارد بلكه بهمعني عدم انعطافپذيري حركتي در تاندونها، بورس، كپسول مفصلي، عضلات، عروق خوني و اعصاب مرتبط با مفصل شانه است. اين عارضه در همه سنين ديده ميشود ولي در مردان بالاي 40 سال كه در دوره جواني به ورزشهاي قهرماني ميپرداختهاند شايعتر است.
علايم شايع
در مراحل اوليه:
درد معمولاً خفيف شانه كه بهسوي درد شديد پيشرفت كرده و خواب و فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي فرد را دچار اختلال ميكند. درد با حركت دادن شانه بدتر ميشود.
سفتي مفصل شانه كه مانع حركت طبيعي شانه ميشود. با كاهش حركت شانه اين سفتي افزايش مييابد.
احساس صداي ساييدگي يا چيني شكسته هنگام حركت شانه
در مراحل پيشرفته:
درد در بازو و گردن
ناتواني در حركت دادن شانه
درد غير قابل تحمل شانه
علل
آسيبها يا التهابهاي خفيف شانه، نظير بورسيت يا تاندنيت، كه با كمتر بهكار بردن مفصل شانه تشديد مييابند. با كمتر بهكار بردن مفصل شانه در عرض 10-7 روز چسبندگيهايي (بهصورت نوارهاي بافتي محدودكننده حركت) ايجاد ميشود كه اين خود حركت مفصل شانه را باز هم محدودتر ميكند. پس از هفتهها كمحركتي مفصل شانه، چسبندگيهاي مذكور بهقدري پيشرفت ميكند كه به ناتواني در حركت دادن مفصل شانه ميانجامد.
عوامل تشديد كننده بيماري
ناديده گرفتن آسيبهاي خفيف شانه از قبيل بورسيت يا تاندونيت
نامطلوب بودن وضعيت فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي فيزيكي و پرداختن به ورزشهاي قهرماني بهطور نامنظم
ديابت شيرين
بيماري عروق محيطي
بيحركتي
مشاغل نشسته و كمتحرك
شركت در ورزشهاي شديد يا پربرخورد
پيشگيري
اقدام به درمان طبي بورسيت و تاندونيت شانه شامل نرمشهاي شانه بهمنظور جلوگيري از تشكيل چسبندگي
انجام منظم نرمشهاي كششي
عواقب موردانتظار
با درمان و توانبخشي معمولاً بهبود مييابد (ولي ممكن است بهبود آن چندين ماه بهطول انجامد). برخي موارد آن بهطور خودبهخود بهبود مييابند.
عوارض احتمالي
درد و ناتواني دايمي در حركت دادن شانه، در صورت عدم درمان يا به تأخير انداختن درمان
پارگي كپسول شانه در اثر ضعف بافتي و وجود بافت جوشگاهي
درمان
اصول كلي
- بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل راديوگرافي (آرتروگرافي) با (ام.آر.آي) شانه باشد.
- درمان ممكن است شامل حركت دادن اجباري شانه براي رفع چسبندگيها باشد. اين درمان در بيمارستان يا يك مركز جراحي سرپايي و زير بيهوشي عمومي انجام ميگيرد.
- آويختن دست به گردن با استفاده از يك پارچه ممكن است ناراحتي بيمار را تخفيف دهد.
- بهكار بردن گرما بر روي محل درگيري (با كمپرس گرم يا بالشتك گرمكننده) به تخفيف درد كمك ميكند.
- در موارد برخي بيماران كمپرس يخ ممكن است سودمندتر باشد. در موارد شديد ممكن است جراحي بهمنظور رفع چسبندگيها يا ترميم كپسول مفصلي ضرورت يابد.
داروها
داروهاي ضدالتهابي غيراستروييد
تزريق كورتون و مواد بيحسكننده موضعي به داخل مفصل براي كاهش درد و التهاب
براي درد خفيف استفاده از داروهاي بدون نسخه، نظير آسپيرين ممكن است كافي باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
درمان فيزيكي و نرمشهاي غيرفعال شانه
پس از بهبود علايم هرچه سريعتر فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست. استفاده از مكملهاي ويتاميني و مواد معدني كمككننده نيست مگر اينكه بيمار قادر به دريافت رژيم غذايي تعادل طبيعي نباشد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان داراي علايم جمود شانه باشيد.
بروز درد پايدار شانه كه نشاندهنده احتمال بورسيت يا تاندونيت است.
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل كنترل شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.