عفونت يا انسداد مجراي اشكي

tear duct infection or blockage

شرح بيماري
عفونت مجرا، كيسه يا غده اشكي، داكريوسيستيت نام دارد. ميكروبهاي عامل عفونت ميتوانند به ساير افراد منتقل شوند. عفونت مجرا يا كيسه اشكي در تمام سنين رخ ميدهد اما در كودكان شايعتر است.
خراش، انسداد يا تنگي مجراي اشكي كه معمولاً ناشي از اختلال ارثي يا عفونت قبلي است، داكريواستنوزيس نام دارد. انسداد ارثي مجراي اشكي معمولاً در شيرخواران 12-3 هفته ظاهر ميشود. انسداد ناشي از عفونت ميتواند در هر سني به دنبال عفونت رخ دهد.
علايم شايع
علايم زير ممكن است در انسداد يا عفونت وجود داشته باشند:
اشك ريزش هميشگي از يك يا هر دو چشم
تخليه مخاط و چرك به جاي آب از مجراي اشكي. تخليه ممكن است خود به خود يا با فشار برروي موضع صورت پذيرد.
درد، قرمزي و تورم زير چشم كه عفونت را مطرح ميكند.
قرمزي و تورم مجراي اشكي
قرمزي سفيدي چشم در اطراف مجراي اشكي
علل
انسداد مجراي اشكي ممكن است ناشي از موارد زير باشد:
اختلال ارثي
عفونت باكتريايي مجرا
عفونت سينوس يا بيني بهويژه عفونت مزمن بيني
پوليپهاي بيني
آسيب چشم
عفونت چشم از جمله قرمزي شديد چشم (كونژكتيويت)
شكستگي بيني يا استخوانهاي صورت
عوامل تشديد كننده بيماري
نوزادان و شيرخواران بهويژه آن دسته كه داراي سابقه خانوادگي انسداد مجراي اشكي هستند.
عفونت اخير همانند موارد ذكر شده در بالا
پيشگيري
درمان طبي مناسبي را براي عفونتهاي چشم، بيني يا سينوس انجام دهيد.
عواقب مورد انتظار
عفونت معمولاً با آنتيبيوتيكها قابلعلاج است.
انسداد معمولاً با گشادكردن مجرا يا جراحي قابلعلاج است. بهبودي 3 هفته زمان ميبرد.
عوارض احتمالي
انسداد بدون درمان ممكن است باعث عفونت گردد.
عفونت بدون درمان ممكن است به قرنيه و ساير قسمتهاي چشم گسترش يابد يا در مجراي اشكي، جوشگاه دايمي بر جاي ميگذارد.
درمان
اصول كلي
غالباً به درماني غير از ماساژ نياز ندارد.
جراحي براي گشادكردن و گذاشتن ميل در مجراي اشكي. اين امر در شيرخواران معمولاً با بيهوشي عمومي مختصري انجام ميشود. در بزرگسالان غالباً در مطب پزشك با بيحسي موضعي انجام ميگردد. پس از گشادكردن، دستگاه مجراي اشكي با آب نمك شستشو ميگردد.
در مورد انسداد (در صورت عدم نياز به جراحي)، روزي 2 بار مجراي اشكي را با نوك انگشت ماساژ دهيد تا محتويات آن دوشيده شود.
در مورد عفونت، درد را با پوششهاي مرطوب و گرم تسكين دهيد.
انسداد كامل ممكن است نيازمند باز كردن مسير چشم تا بيني با جراحي باشد.
داروها
آنتيبيوتيكهاي خوراكي يا موضعي براي عفونت
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
در طول درمان عفونت، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري را كاهش دهيد. از شنا كردن و ورزشهاي تماسي خودداري كنيد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم عفونت يا انسداد مجراي اشكي را داشته باشيد.
تب 3/38 درجه سانتيگراد يا بيشتر
اگر عليرغم درمان علايم بهبود نيابند.
اگر بينايي مختل شده باشد.