عفونت زخم جراحي

surgical wound infection

شرح بيماري
عفونت زخم جراحي عبارت است از عفونت حاصل از آلودگي باكتريايي در حين يا پس از عمل جراحي. به دنبال عمل جراحي و بسته به نوع آن، در 30% -1/5% موارد عفونت ايجاد ميگردد.
علايم شايع
معمولاً در عرض 10-5 روز پس از جراحي موارد زير شروع ميشوند ولي در برخي موارد چند هفته بعد آغاز ميگردند:
درد و قرمزي دور زخم جراحي
چرك و تجمع ساير مايعات در اطراف برش كه بخيهها را محكمتر ميكنند.
تب (گاهي اوقات)
علل
عفونت با باكتريها شامل استرپتوكوكها، استافيلوكوكها يا ساير ميكروبها. عليرغم احتياطات كامل برضد اين ميكروبها، روشهاي ضدعفونيكننده جديد قبل از عمل جراحي و مراقبتهاي خوب پس از عمل، گاهي عفونت ايجاد ميشود.
عوامل تشديد كننده بيماري
اشخاص مسنتر
تغذيه ناكافي
هرگونه بيماري مزمن به ويژه ديابت شيرين
جراحي در دستگاه گوارش
استفاده از داروهاي سركوبگر ايمني
بيماران چاق
بيماران مبتلا به سرطان
پيشگيري
روشهاي ماهرانه جراحي و اقدامات پيش از عمل كه شامل موارد زير هستند:
استفاده از آنتيبيوتيكهاي خاص مثل نئومايسين پيش از جراحي در دستگاه گوارش براي استريل كردن لوله گوارش
تميز كردن كامل پوست قبل از جراحي
استفاده هرچه كمتر از بخيه
عواقب مورد انتظار
معمولاً در بيشتر بيماران با تخليه چرك و درمان آنتيبيوتيكي قابل علاج است. بهبودي عفونت زخم جراحي حدود 2 هفته طول ميكشد.
عوارض احتمالي
پريتونيت
مسموميت خوني
تداخل با بهبودي طبيعي محل برش پس از جراحي كه گاهي مستلزم يك جراحي ديگر و ترميم است.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل كشت چرك يا خون حاصل از محل عفونت در آزمايشگاه
تسكين درد با گرما. استفاده از كيسه گرم يا كمپرس گرم به مدت 40-30 دقيقه، 4-3 بار در روز
در صورتي كه زخم ترشح كند، لباسها را به دفعات عوض كنيد.
جراحي براي برش و تخليه آب زخم (گاهي اوقات) ممكن است لازم باشد.
داروها
آنتيبيوتيكها براي مقابله با عفونت
مكملهاي ويتاميني و معدني براي تسريع بهبودي
مسكنها. ميتوانيد براي تسكين درد خفيف از داروهاي بدون نياز به نسخه مثل استامينوفن استفاده كنيد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا محوشدن تمام علايم در بستر استراحت كنيد.
رژيم غذايي
معمولاً رژيم غذايي خاصي لازم نيست.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم عفونت زخم جراحي را داشته باشيد.
اگر تب بالا يا احساس ناخوشي عمومي ايجاد شود و به نظر برسد عفونت پس از درمان بدتر شده است.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.