شرح بيماري
عدم نزول بيضه عبارت است از يك اختلال موجود در هنگام تولد كه در آن يك يا هر دو بيضه از لگن به مكان طبيعي خود در بيضهدان نزول نكردهاند. 3% از نوزادان پسر رسيده و 30% از نوزادان پسر نارس دچار عدم نزول بيضه هستند. اكثراً بدون درمان تا يك سالگي نزول ميكنند.
علايم شايع
بيضهدان در يك يا هر دو طرف، تكامل نيافته به نظر ميرسد.
بيضه در مكان طبيعي خود در بيضهدان قابل لمس نيست.
علل
ناشناخته، اما احتمالاً مربوط به نقص هورموني در مادر يا جنين
وجود رشتههايي كه مسير آن را ببندند و باعث شوند در ناحيه مغبني باقي بمانند.
عوامل تشديد كننده بيماري
سابقه خانوادگي عدم نزول بيضه
پيشگيري
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار
در صورتي كه قبل از بلوغ با جراحي يا هورمونها درمان شود، معمولاً قابلعلاج است.
عوارض احتمالي
افزايش احتمال سرطان بيضه
عقيمي يا كاهش ميزان باروري
مشكلات رواني همراه با كاهش اعتماد به نفس مرد در صورت عدم تصحيح مشكل
فقدان تكامل جنسي طبيعي در صورت فقدان بيضهها
ايجاد فتق
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي در صورت عدم لمس بيضه ميتوانند شامل سونوگرافي يا سيتيسكن باشند.
درمان با توجه به نوع كريپتوركيديسم (بيضه مخفي) تعيين ميگردد. در صورتي كه بيضه گاهي در بيضه باشد و گاهي برگردد، بهطور طبيعي مشكل تا هنگام بلوغ خود به خود رفع ميشود. ساير انواع با هورمون يا جراحي درمان ميشوند.
جراحي براي راندن بيضه به بيضهدان. براي كساني كه به درمان هورموني پاسخ نميدهند، جراحي تنها درمان است. جراحي بايد در 21-15 ماهگي ولي نه ديرتر از بلوغ انجام گيرد تا كاركرد توليدمثلي حفظ شود.
داروها
ممكن است گنادوتروپينهاي جفتي انساني به صورت تزريقي تجويز شوند. معمولاً 3 بار در هفته به مدت 6-4 هفته داده ميشوند. اين درمان باعث ميشود بيضهها در تقريباً تمامي موارد بهطور طبيعي نزول كنند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي وجود ندارد. رژيم غذايي
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر كودك شما دچار عدم نزول بيضه شده باشد. به محض تشخيص اين اختلال مراجعه كنيد.