سرطان معده

stomach cancer

شرح بيماري
سرطان معده عبارت است از رشد بدون كنترل سلولهاي بدخيم در معده. افراد بالاي 40 سال را مبتلا ميكند و شيوع آن در مردان 2 برابر زنان است. متأسفانه بيشتر افراد تا مراحل پيشرفته بيماري، علامتي ندارند.
علايم شايع
مراحل اوليه:
علايم مبهم سوء هاضمه مثل پري، آروغ زدن، تهوع و كماشتهايي
مراحل بعدي:
كاهش وزن غيرقابل توجيه
بياشتهايي
استفراغ خوني
مدفوع سياه
پري پس از خوردن مقادير اندك غذا
كمخوني
درد بالاي شكم
توده قابل لمس در بالاي شكم (گاهي اوقات)
علل
ناشناخته، شواهد حاكي از آن هستند كه كمبود ميوهها و سبزيجات تازه ممكن است يك عامل باشد.
عوامل تشديد كننده بيماري
مردان بالاي 40 سال
سابقه خانوادگي سرطان معده
كمخوني وخيم
سوءمصرف الكل
گاستريت مزمن (به ويژه همراه با عفونت با هليكوباكتر پيلوري )
فقدان اسيد طبيعي معده، سابقه جراحي معده يا برداشتن جزئي از معده
رژيم غذايي كه شامل بسياري از غذاهاي دودي شده، ترش شده و نمكسود شده، مقادير كم پروتئين و مقادير كم ميوههاي تازه و سبزيجات سبز و برگدار باشد.
پيشگيري
به علايم سوءهاضمه كه بيش از چند روز طول بكشند، بيتوجهي نكنيد.
از يك رژيم غذايي مغذي و كاملاً متعادل استفاده كنيد.
از مصرف الكل اجتناب كنيد.
آزمايشهاي ساليانه غربالگري را كه توسط پزشك توصيه شده انجام دهيد.
عواقب مورد انتظار
اين بيماري در حال حاضر غيرقابل علاج تلقي ميگردد. ميزان بقاي 5 ساله حتي در صورت درمان، پايين است. پژوهشهاي علمي در مور علل و درمان آن ادامه دارند و لذا اميدواري براي درمان و علاج مؤثرتر وجود دارد.
عوارض احتمالي
خونريزي داخلي
تشخيص اشتباه به عنوان زخم معده
گسترش سرطان به كبد، استخوانها و ريهها
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون از لحاظ كمخوني، آزمونهاي معده از لحاظ اسيد و آزمونهاي مدفوع از لحاظ خونريزي و نيز اقدامات تشخيصي جراحي نظير بيوپسي از طريق آندوسكوپي و سيتياسكن و راديوگرافي معده، مري و روده باريك باشند.
در صورتي كه سرطان گسترش نيافته باشد، جراحي براي برداشتن بخشي يا تمامي معده، درمان پيشنهادي است.
شيمي درماني ممكن است يك پاسخ موقتي حاصل كند.
داروها
داروهاي ضد سرطان (گاهي اوقات)
مسكنها
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
در حد تحمل
رژيم غذايي
وعدههاي متعدد و كم حجمي از غذاهاي نرم ميل كنيد. سعي كنيد ميزان مصرف كالري شما، ثابت باقي بماند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم سرطان معده را داشته باشيد.
اگر پس از جراحي، سوء هاضمه ايجاد شود و در عرض چند روز به دارو پاسخ ندهد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.