سرطان بيضه

testicular cancer

شرح بيماري
سرطان بيضه عبارت است از رشد بدون كنترل سلولهاي بدخيم در بيضه. چند نوع سرطان بيضه وجود دارد كه برخي خطرناكتر هستند. شايعترين نوع سرطان در مردان جوان است. تمامي سنين را مبتلا ميكند ولي غالباً در مردان 40-20 ساله رخ ميدهد.
علايم شايع
تورم سفت در يك بيضه كه بهطور تصادفي يا با بررسي خود فرد مشخص ميشود.
عدم درد (90% موارد)
احساس پري در بيضه
علل
ناشناخته
عوامل تشديد كننده بيماري
عدم نزول بيضه(ها) در شيرخواري حتي اگر بيضه با جراحي وارد بيضهدان شده باشد.
نژاد قفقازي
تجويز استروژن براي مادر در دوران بارداري
پيشگيري
مردان بايد بهطور منظم حداقل ماهي يك بار بيضههاي خود را معاينه كنند. اين كار جلوي سرطان را نميگيرد ولي ممكن است به كشف سريع تومور كمك كند بهطوري كه از علاج آن اطمينان حاصل گردد.
عواقب مورد انتظار
بيشتر انواع تومورهاي بيضه با جراحي و درمانهاي ديگر قابلعلاج هستند. تعدادي از آنها بسيار بدخيم هستند و در صورت عدم تشخيص و درمان فوري، ميزان مرگ بالايي دارند. برداشتن يك بيضه مانع كاركرد جنسي طبيعي يا داشتن فرزند نميشود.
عوارض احتمالي
برخي تومورها بدون درمان به ساير قسمتهاي بدن گسترش مييابند.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل سونوگرافي، سيتياسكن بيضهدان و شكم، راديوگرافي قفسه سينه، بررسي ويژه آزمايشگاهي خون و لنفانژيوگرافي (راديوگرافي از غددلنفاوي) باشند. آزمونها بايد تشخيص را تأييد كنند و تعيين كنند كه آيا سرطان گسترش يافته است يا خير.
جراحي براي برداشتن بيضه سرطاني روش درماني اصلي است.
پرتودرماني يا شيمي درماني پس از جراحي براي برخي انواع تومورها
داروها
داروهاي ضد سرطان (شيمي درماني)
مسكن در صورت لزوم
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
هرچه زودتر فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي خود را از سر بگيريد.
پرتودرماني يا شيمي درماني پس از جراحي براي برخي انواع تومورها
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر دچار تورم سفت يا توده در بيضهدان باشيد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است باعث عوارض جانبي گردند.