تب با منشأ نامشخص

Fever of unknown origin


شرح بيماري
تب با منشأ نامشخص عبارت است از بالاتر رفتن درجه حرارت بدن به بيش از 3/38 درجه سانتيگراد در حداقل 4 بار گرفتن درجه حرارت طي يك دوره 14 روزه كه براي آن هيچ علت مشخصي پيدا نشده باشد يا ناخوشي كه بدون دليل مشخص 14 روز طول كشيده باشد.
علايم شايع
تب براي حداقل دو هفته (با دماسنج مقعدي). تب ممكن است متناوب باشد.
علل
در شيرخواران و كودكان:
عفونتها
بيماريهاي بافت همبند يا بيماريهاي خودايمني
تومورها و سرطانها، خصوصاً سرطان خون
در بزرگسالان:
عفونتها
بيماريهاي بافت همبند يا بيماريهاي خودايمني
تومورها و سرطانها، خصوصاً سرطان كليه و سرطان خون
گاهي تب توسط خود فرد ايجاد ميشود. اين حالت در بعضي از افرادي كه از نظر رواني مشكل دارند ممكن است ديده شود.
يكي از عوارض جانبي داروها ايجاد تب است.
عوامل تشديد كننده بيماري
تغذيه نامناسب
وجود بيماري كه باعث كاهش مقاومت بدن شده باشد.
قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي يا هوا يا آب آلوده
مسافرت به مناطقي كه وضع بهداشتي مناسبي ندارند.
تماس با افرادي كه بيماري مسري دارند.
سالمندان
افرادي كه در معرض خطر ايدز قرار دارند.
سوءمصرف مواد
پيشگيري
روش خاصي براي پيشگيري وجود ندارد.
عواقب موردانتظار
بهبود خودبهخودي در حدود 10% از موارد. در ساير موارد، نتيجه بستگي به تشخيص و درمان موفقيتآميز بيماري زمينهاي دارد.
عوارض احتمالي
بستگي به بيماري زمينهاي كه تب را ايجاد كرده است دارد.
درمان
اصول كلي
تا زمان مشخص شدن علت تب، درجه حرارت بدن را بهطور روزانه ثبت كنيد. درجه حرارت مقعدي دقيقتر از ساير روشهاي گرفتن درجه حرارت است.
بهدليل اينكه تب ممكن است اولين تظاهر يك بيماري جدي (در مراحل اوليه خود) باشد، امكان دارد انجام بررسيهاي كامل تشخيصي توصيه شود: آزمايش خون و ادرار و كشت ادرار، عكسبرداري از قفسه سينه، سيتي اسكن، سونوگرافي، اكوكارديوگرافي، بررسيهاي مربوط به تيروييد، آزمايشهاي مربوط به كبد، آزمايش ايدز، و ساير بررسيها.
درمان برحسب علت زمينهاي انجام ميگيرد.
داروها
در موارد ناراحتي خفيف، ميتوان از داروهايي مثل استامينوفن استفاده نمود. البته تا زماني كه بيماري زمينهاي مشخص نشده باشد، امكان دارد داروهاي ديگري تجويز نشوند تا احياناً از پوشانيده شدن علايم بيماري زمينهاي اجتناب شود.
گاهي امكان دارد در بيماراني كه بدحال هستند و هنوز جواب آزمايشهاي آنها نيامده است توصيه به امتحان آنتيبيوتيكها يا ساير داروها شود.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تاحدي كه تحمل شود. البته بهتر است بيمار استراحت كند.
رژيم غذايي
رژيم خاصي توصيه نميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟:
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان تب بدون توجيه داريد كه بيش از 24 ساعت طول كشيده است.
اگر دچارعلايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. اين علايم ممكن است سرنخي از علت تب بهدست دهند.