دندان قروچه

tooth grinding شرح بيماري
دندان قروچه عبارت است از عادت ساييدن دندانها. عنوان قروچه معمولاً در خواب رخ ميدهد ولي ساييدن يا كوبيدن دندانها در طول روز نيز شايع است. دندان قروچه مداوم ممكن است باعث خوردگي لثهها و استخوانهاي حمايتكننده از آنها در دهان شود.
علايم شايع
انقباض فراوان عضلات در يك طرف صورت
صداهاي آزاردهنده دندان قروچه در شب. اين صداها ممكن است چنان بلند باشند كه ديگران را از خواب بيدار كنند.
آسيب به دندانها، لثه و استخوان حمايتكننده (در معاينه دندان، واضح است).
سردرد
علل
اضطراب
تلاش ناخودآگاه براي تصحيح اشتباه در «گاز زدن» (تماس بين دندانهاي فوقاني و تحتاني در هنگام بسته بودن فكها).
عوامل تشديد كننده بيماري
استرس، اضطراب يا الكليسم
پيشگيري
در صورت امكان از وضعيتهاي استرسزا پرهيز كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با درمان ظرف 6 ماه قابل علاج است.
عوارض احتمالي
بدون درمان ممكن است دندانها، استخوانها و لثه در اثر فشار ساييدگي، خورده يا شكسته شوند.
درمان
اصول كلي
شناسايي مشكل به وسيله بيمار و تلاش آگاهانه براي ترك عادت
مراقبت دندانپزشك. دندانپزشك شما ممكن است براي پيشگيري از دندان قروچه در هنگام خواب، يك پروتز محافظ شب بسازد و آن را در دهان شما كار بگذارد. يك پروتز محافظ شب شامل اسپلينتهاي متحركي است كه روي دندانها قرار ميگيرند تا فشار ناصحيح گاز زدن را بردارند.
آموزش بازخورد زيستي (فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي آرامشدهنده) يا مشاوره براي آموختن روشهايي جهت كنار آمدن مؤثرتر با استرس ممكن است مورد نياز باشد.
اجتناب از الكل
داروها
معمولاً براي اين اختلال دارو لازم نيست. ممكن است در موارد خاصي، درمان با يك آرامبخش يا خوابآور به مدت كوتاه كمككننده باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي وجود ندارد.
رژيم غذايي
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر در شب دندان قروچه ميكنيد (در اين حالت ميتوانيد به دندانپزشك خود نيز مراجعه كنيد).
اگر شما دچار درد اطراف گوش، گيجي يا صداي زنگ در گوش شويد.
اگر شما دچار درد يا تقتق كردن در فك شويد.
اگر پروتز محافظ شب خود را گم كنيد يا بشكنيد.