ديلي تلگراف به نقل از پژوهشگران نوشت افرادي كه به خدا باور دارند خوشبخت تر ازكافران اند و دين بيمه آنان به حساب مي آيد. روزنامه ديلي تلگراف نوشت براساس مقاله اي كه دركنفرانس سالا نه انجمن سلطنتي اقتصاد در لندن مطرح شد مومنان درمواجهه بامشكلا تي از قبيل بيكاري و طلا ق بهترازافراد بي ايمان واكنش نشان مي دهند و شادتر از كفارند. اين پژوهش مويد مطالعات پيشين است كه نشان مي دهنددين نقش مهمي دراحساس خوشبختي انسانها دارد.به نوشته ديلي تلگراف پروفسور"اندروكلا رك "ودكتر"اورسولياللكس "بابررسي اطلا عات موجود در اروپا و انگليس دريافتند مومنان به خدا رضايت خاطر بيشتري دارند و حوادث ناگوار از قبيل بيكاري يا مرگ همسركمتر سبب آزار و مشكلا ت رواني آنان مي شود..