پيكا

pica

شرح بيماري
پيكا ميل شديد داشتن يا خوردن مواد عجيب كه فاقد ارزش غذايياند. اين عارضه معمولاً كودكان سنين 6-1 سال و خانمهاي باردار را گرفتار ميسازد. اين اصطلاح در مورد شيرخواران زير 18 ماه كه هر چيزي را در داخل دهان خود ميگذارند به كار نميرود زيرا در اين سن اين كار طبيعي محسوب ميشود.
علايم شايع
خوردن مواد غيرغذايي نظير نشاسته، خاك رس، يخ، گچ، رنگ، مو يا سنگ ريزه
درد شكم (گاهي)
علل
نياز غريزي براي جبران كمبود مواد معدني در رژيم غذايي. اين مطلب به ويژه در مورد خوردن خاك رس براي كمبود آهن صحت دارد.
عوامل رواني خوب شناخته نشده مرتبط با زندگي در مكان نامطلوب، درآمد كم يا محروميتهاي رواني
عوامل تشديد كننده بيماري
سابقه خانوادگي پيكا
تغذيه نامطلوب
فقر
عقبماندگي ذهني
كمخوني
پيشگيري
موادي را كه كودك ميخورد از دسترس وي دور كنيد.
خانههايي را كه داراي رنگ سربدار هستند مجدداً رنگ بزنيد. از تختخوابهاي قديمي با رنگ سربدار براي كودكان استفاده نكنيد.
از يك رژيم غذايي متعادل مطلوب براي خود و كودكانتان استفاده كنيد.
يك محيط مطلوب و داراي تمهيدات حمايتي براي كودكان در منزل طراحي كنيد.
عواقب مورد انتظار
پيكاي بارداري معمولاً پس از زايمان برطرف ميشود. ساير انواع پيكا با درمان قابل كنترل هستند.
عوارض احتمالي
مسموميت با سرب ناشي از رنگ يا گچ عفونتهاي رودهاي ناشي از انگلهاي موجود در خاك كمخوني سوءتغذيه انسداد روده
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايشهاي خون براي شناسايي كم خوني و اندازهگيري مايعات و الكتروليتها باشد. راديوگرافي شكم ممكن است توصيه گردد.
امنيت محيط منزل را از نظر حذف مواد غيرغذايي كه كودك آنها را ميخورد برقرار كنيد.
محيط منزل خود و نيز تعاملهاي خانوادگي را ارزيابي كنيد و اگر احساس كرديد كه آنها آن طور كه بايد باشند نيستند، درصدد راههايي براي ايجاد محيط سالمتر برآييد. در صورت لزوم با متخصص مشورت كنيد.
داروها
براي اين اختلال معمولاً دارويي نياز نيست.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي وجود ندارد.
رژيم غذايي
يك رژيم غذايي متعادل مطلوب براي خود برنامهريزي كنيد. مكملهاي ويتامينها و مواد معدني ممكن است لازم گردد. اگر شما براي طرحريزي وعدههاي غذايي نياز به كمك داريد، با مراكز خدمات در منزل، متخصص تغذيه يا يك پرستار خانواده مشورت نماييد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر كودك شما داراي علايم پيكا باشد.
وجود علايم پيكا در بارداري
عدم بهبود پيكا با وجود دو هفته درمان