پنوموني پنوموسيستيس كاريني

pneumonia mycoplasmal

شرح بيماري
پنوموني پنوموسيستيس كاريني التهاب ريهها ناشي از يك تك ياخته (يك موجود ميكروسكوپي تك سلولي). اين تك ياخته موجودي فرصتطلب است كه در شرايط طبيعي، بدن مانع تهاجم آن ميگردد ولي در شرايط ضعف يا نارسايي ايمني مثلاً در جريان بيماري ايدز، هوجكين و ساير بيماريهاي تضعيف كننده دستگاه ايمني به بدن تهاجم كرده و عفونت ايجاد ميكنند.
علايم شايع
بروز تدريجي سرفه خشك بدون خلط
تب
احساس كمبود هوا
كوتاهي نفس
تندي ضربان قلب
اضطراب
ارغواني شدن لبها و انگشتان دست
علل
تكياخته پنوموسيتيس كاريني از فرد به فرد منتقل ميشود.
عوامل افزايش دهنده خطر
ايدز
بيماري هوچكين
شيمي درماني براي سرطانها
مصرف كورتيزون يا داروهاي كورتيكواستروييدي
تزريق خون
اشعهدرماني
پيشگيري
پيشگيري آن به عوامل خطر ساز اين عفونت و سابقه قلبي پنوموني پنوموسيستيس كاريني بستگي دارد (به پزشك خود مراجعه كنيد).
عواقب مورد انتظار
درمان موفقيت آميز پلورزي بستگي به درمان موفق اختلال ايجاد كننده آن دارد، اغلب علائم بدون ايجاد عارضه اي به صورت كامل و خود به خودي در طي 2 هفته فروكش مي كند.
عوارض احتمالي
مزمن شدن بيماري كه گاهي كشنده است.
عوارض جانبي داروهاي تجويز شده براي اين عفونت، به خصوص بثورات پوستي و پايين بودن تعداد گويچههاي سفيد خون
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل بررسي گازهاي خوني شرياني، عكس ساده قفسه سينه و بررسي آزمايشگاهي نمونه خلط (به دست آمده از برونكوسكوپي يا نمونهبرداري ريه) جهت شناسايي عامل عفونت باشد.
در موارد خفيف ممكن است درمان در منزل انجام گيرد ولي موارد متوسط تا شديد در بيمارستان بستري ميگردند. ممكن است حيات تنفسي با دستگاه تهويه مكانيكي ضرورت يابد.
داروها
آنتيبيوتيكها، نظيرتريمتوپريم، سولفامتوكسازول، يا پنتاميدين (به شكل خوراكي يا بخور)
كورتيكو استروييدها ممكن است تجويز شوند
داروهاي ضد سرفه جهت مهار سرفه
داروهاي ضد احتقان به اشكال قطره بيني، اسپري خوراكي براي كاهش احتقان در دستگاه تنفسي فوقاني
داروهاي جديد در اين زمينه در حال حاضر تحت بررسي قرار دارند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا هنگام فروكش تب استراحت در بستر ضروري است. پس از آن فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي طبيعي را ميتوان به تدريج از سر رفت.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست. مصرف مايعات را تا مقدار حداقل يك ليوان آب يا آشاميدنيهاي ديگر در هر ساعت افزايش دهيد. افزايش مصرف مايعات به رقيقتر شدن ترشحات ريوي و در نتيجه آسانتر شدن تخليه آنها با سرفه كمك ميكند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان داراي علايم پنوموني پنوموسيستيس كاريني باشيد.
بروز موارد زير در طي درمان:
ـ تب
ـ درد غيرقابل تسكين با گرم كردن يا داروهاي تجويز شده
ـ تشديد كوتاهي نفس
ـ تيرگي يا كبودي ناخنهاي دست و پا يا پوست
ـ خلط خوني
ـ تهوع، استفراغ يا اسهال
- اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.