پلورزي (پلوريت؛ پلورو ديني)

pleurisy

شرح بيماري
پلورزي (پلوريت؛ پلورو ديني) التهاب و تحريك پرده جنب (يك غشاي نازك دولايه كه سطح ريهها و محوطه قفسه سينه را پوشانده است) پلوزي به خودي خود يك بيماري نيست بلكه ممكن است تظاهري از بيماريهاي مختلف باشد. هنگامي كه مايع در محل التهاب، بين دو لايه پرده جنب تجمع يابد اين تجمع مايع تراوش جنبي ناميده ميشود.
علايم شايع
درد ناگهاني سينه كه با تنفس و سرفه بدتر ميشود. ماهيت اين درد از يك ناراحتي مبهم تنها هنگام تنفس عميق يا سرفه تا درد شديد خنجري متغير است. درد معمولاً برروي محل التهاب جنبي احساس ميشود ولي ممكن است در قسمتهاي تحتاني قفسه سينه يا ناحيه شكم نيز احساس گردد.
تب (گاهي)
احساس ناراحتي هنگام حركت كردن طرف مبتلا
تنفس سريع و سطحي
تشديد تنگي نفس با تشكيل تراوش جنبي
علل
پلوزي عارضهاي از بيماريهاي مختلف زير است:
عفونتهاي ريه يا قفسه سينه نظير پنوموني( ذاتالريه) يا سل
عفونتهاي ويروسي (به خصوص ويروس كوكساكي)
برونشكتازي
رويهم افتادگي منطقهاي از ريه
وجود لخته خون در ريه
آسيب به قفسه سينه يا شكستگي دنده
سرطان نواحي ديگر بدن
بيماريهاي كلاژني ـ نظير لوپوس اريتماتوي منتشر يا آرتريت روماتوييد
نارسايي احتقاني قلب
اختلالات كبدي و كليوي
عوامل تشديد كننده بيماري
چاقي
استعمال دخانيات
مصرف داروهاي سركوبگر ايمني
پيشگيري
اقدام به درمان طبي براي اختلال زمينهاي
عواقب مورد انتظار
موفق بودن درمان پلورزي به درمان موفق اختلال ايجادكننده آن بستگي دارد. در اغلب موارد، علايم به طور كامل و خود به خود در عرض دو هفته بدون عارضهاي برطرف ميشوند.
عوارض احتمالي
پنوموني (ذاتالريه)
فشرده شدن يا رويهم افتادگي ريه و اختلال تنفس در اثر تراوش جنبي
ايجاد جوشگاه و چسبندگي در ناحيه التهاب كه اتساع ريه را محدود ميسازد.
درمان
اصول كلي
- بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايش خون جهت شناسايي عفونت يا بيماريهاي خودايمني، راديوگرافي قفسه سينه، نمونهبرداري (گاهي) و بررسي مايع جنب باشد.
- هدف درمان رفع علت زمينهاي پلوزي است.
- براي تسكين درد قفسه سينه، تمام قفسه سينه را با 3-2 دور بانداژ كشي غيرچسبنده با پهناي 15 سانتيمتر بپيچد.
- براي تخفيف سرفه، از يك دستگاه مرطوبكننده با بخار سرد براي رقيق شدن ترشحات ريوي و در نتيجه آسانتر تخليه شدن آنها با سرفه استفاده كنيد. دستگاه مرطوب كننده را هر روز تميز كنيد. هنگام سرفه يك بالش را به طور محكم برروي قفسه سينه فشار دهيد تا سرفه كردن آسانتر شده و با ناراحتي كمتري همراه باشد.
داروها
آنتيبيوتيكها، گشادكنندههاي نايژه يا مسكنها پس از تشخيص اختلال زمينهاي پلورزي
ممكن است استفاده از مسكنهاي ساده، نظير استامينوفن يا آسپيرين براي تسكين درد كافي باشد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا برطرف شدن درد و تب، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود را كاهش دهيد و پس از آن فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود را به تدريج از سر بگيريد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم پلورزي باشيد.
بروز موارد زير در طي زمان:
ـ تب
ـ تشديد درد
ـ تشديد تنگي نفس
ـ سرفه خشك و بدون خلط
ـ كبودي يا تيرگي لبها يا ناخنهاي دست و پا
ـ خلط خوني