خونريزي و هماتوم زيرسختشامه

subdural hemorrhage and hematoma

شرح بيماري
خونريزي و هماتوم زير سختشامه عبارت است از خونريزي كه باعث تجمع خون و لخته (هماتوم) در زير خارجيترين غشا از سه غشاي پوشاننده مغز ميگردد. دو نوع هماتوم زيرسختشامه وجود دارد. هماتوم حاد زيرسختشامه در فاصله كمي پس از آسيب شديد به سر ايجاد ميگردد. هماتوم مزمن زيرسخت شامه، عارضه است كه ممكن است هفتهها تا ماهها پس از آسيب به سر ايجاد شود. آسيب ممكن است چنان ضعيف بوده باشد كه بيمار آن را به خاطر نياورد.
علايم شايع
سردردهاي راجعه كه هر روز بدتر ميشوند.
خوابآلودگي، گيجي، تغييرات ذهني يا منگي متغير
ضعف يا كرختي يك طرف بدن
اختلالات بينايي
استفراغ بدون تهوع
مردمكهايي به اندازه متفاوت (گاهي اوقات)
علل
آسيب به سر
عوامل تشديد كننده بيماري
پس از موارد زير آسيب بيشتر رخ ميدهد:
استفاده از داروهاي ضد انعقاد از جمله آسپيرين
سوء مصرف الكل
استفاده از داروهاي روانگردان
پيشگيري
به طرق زير از آسيب به سر اجتناب كنيد:
در اتومبيل از كمربند ايمني استفاده كنيد.
در ورزشهاي تماسي يا هنگام راندن دوچرخه يا موتور، از كلاه ايمني محافظ سر استفاده كنيد.
پس از استفاده از داروهاي روانگردان و خوابآور، رانندگي نكنيد.
عواقب مورد انتظار
ميزان بهبود به سلامت عمومي، سن، شدت آسيب، سرعت درمان و وسعت خونريزي يا لخته بستگي دارد. پس از برداشتن لخته، بافت مغز كه تحت فشار قرار گرفته است، معمولاً به آهستگي گسترش مييابد تا به فضاي اوليه خود برگردد. در بهترين شرايط، دورنماي خوبي دارد.
عوارض احتمالي
مرگ يا آسيب مغزي پايدار شامل فلج نسبي يا كامل، تغييرات رفتاري و شخصيتي و مشكلات گفتاري.
درمان
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون و مايع مغزي ـ نخاعي، راديوگرافي، اسكن راديوسكوپيك و سيتياسكن باشند.
بستري شدن در بيمارستان براي درمان اورژانس
جست و جوي جراحي و برداشتن لخته
داروها
داروهاي كاهنده تورم داخل جمجمه.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
استراحت در بستر هنگام بستري در بيمارستان
پس از درمان، بيماران بايد در حد توان خود، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري كنند. فوراً كار و ورزش را آغاز كنيد. در هنگام خستگي استراحت كنيد. در صورتي كه تكلم. كنترل عضلات دچار آسيب شده باشد، بيماران ممكن است به فيزيوتراپي يا گفتار درماني نياز پيدا كنند.
رژيم غذايي
بيشتر بيماران غالباً در طور مرحله حاد به تغذيه داخل وريدي يا به تغذيه با لوله معدهاي نياز خواهند داشت و سپس ميتوانند در حد تحمل از غذاي معمولي استفاده كنند.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان دچار آسيب سر شده باشيد (هرچند خفيف به نظر برسد) و هر يك از علايم خونريزي زير سخت شامه ايجاد شود. اين، يك اورژانس است!
اگر در طول يا پس از درمان هر يك از موارد زير رخ دهند: ـ تب ـ زخم جراحي، قرمز، متورم يا حساس به لمس گردد. ـ سردرد بدتر شود.