تيفوس كنه اي
شرح بيماري
علايم شايع
علل
عوامل تشديد كننده بيماري
پيشگيري
عواقب موردانتظار
عوارض احتمالي
درمان
اصول كلي
داروها
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
رژيم غذايي
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
شرح بيماري
تيفوس كنه اي يك بيماري حاد تبدار ناشي از يك باكتري منتقله از كنههاي آلوده. اين بيماري داراي سرايت فردبهفرد نيست. اين عفونت ممكن است پوست، دستگاه عصبي مركزي، لوله گوارش و عضلات را درگير سازد. در همه سنين ديده ميشود ولي در كودكان و بزرگسالان جوان شايعتر است.
علايم شايع
علايم زير 5-2 روز پس از گزش كنه بروز ميكند:
تب (اغلب تب بالا) همراه لرز
بثورات پوستي قرمز كه از دست و پا شروع شده و به مچ دست و پا، ساق، تنه و شكم گسترش مييابند
سردرد
درد عضلاني و ضعف؛ سفتي پشت
تهوع و استفراغ
گيجي؛ اغما
علل
باكتري ريكتزيا كه در بدن كنه زندگي ميكند. انسان از طريق گزش كنه معمولاً در فصل بهار يا تابستان مبتلا ميشود.
عوامل تشديد كننده بيماري
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري در محيط باز در مناطق آلوده به كن
تماس با سگها
پيشگيري
استفاده از لباسهاي محافظ در مناطق آلوده به كنه و استفاده از تركيبات دوركننده حشرات
در طي فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري در محيط باز بهطور مكرر پوست را مورد معاينه قرار دهيد تا اگر كنهاي به پوست شما چسبيده باشد آن را از خود دور كنيد. در طي برداشتن كنهها از پوست آنها را له نكنيد زيرا كنه بايد بهطور كامل و سالم برداشته شود. يك سيگار روشن را نزديك كنه بگيريد يا مقداري بنزين، نفت چراغ يا نفت معمولي روي كنه بريزيد و سپس كنه را با موچين از پوست برداريد.
عواقب موردانتظار
در اين عفونت اگر درمان آنتيبيوتيكي در مراحل اوليه بيماري شروع شود قابل علاج است.
عوارض احتمالي
عفونت مغزي
تشنج
نارسايي كليه
هپاتيت
تيفوس كنهاي در صورت عدم درمان اغلب كشنده است (در اثر پنوموني يا نارسايي قلب)
درمان
اصول كلي
بررسيهاي تشخيصي ممكن است شامل آزمايشهايي نظير شمارش سلولهاي خون و آزمونهاي سرمشناسي (بررسي سرم، مايع خون بدون سلولهاي آن) و نمونهبرداري پوست باشد. سابقه گزش كنه يا مسافرت به مناطق آلوده به كنه به تأييد تشخيص كمك ميكند.
بيماران داراي بيماري خفيف ممكن است در منزل تحت مراقبت قرار گيرند؛ عفونتهاي شديدتر نيازمند بستري در بيمارستان است (ممكن است حمايت تنفسي با دستگاه تهويه مكانيكي، تزريق خون، تحت نظر گرفتن دقيق از نظر عوارض بيماري نظير نارسايي كليه لازم گردد).
رعايت بهداشت دهاني مناسب مهم است.
داروها
آنتيبيوتيكهايي نظير تتراسيكلين، دوكسيسيكلين يا كلرامفنيكل.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
تا برطرف شدن تب و ساير علايم در بستر استراحت نماييد.
رژيم غذايي
رژيم خاصي نياز نيست. بيمار خيلي بدحال ممكن است نيازمند تغذيه وريدي باشد. در ساير بيماران رژيم غذايي بهصورت وعدههاي متعدد كمحجم ممكن است لازم باشد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان داراي علايم تيفوس كنهاي باشيد.
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي تجويزي ممكن است با عوارض جانبي همراه باشند.